TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5914/TXNK-CST
V/v thuế hàng hóa NK tạo TSCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 2639/HQHN-TXNK của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc thực hiện thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu của Công ty TNHH Astra Visteon Việt Nam. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 55 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ thì khu công nghiệp thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư.

Căn cứ khoản 3 Điều 14 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định dự án đầu tư thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư và không thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư thì được miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định phục vụ sản xuất của dự án ưu đãi đầu tư.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Astra Visteon Việt Nam nhập khẩu hàng hóa để xây dựng, lắp đặt hệ thống phòng sạch nằm trong quy trình sản xuất đồng hồ đo tốc độ dùng cho xe có động cơ của dự án ưu đãi đầu tư đáp ứng quy định là hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định phục vụ sản xuất của dự án ưu đãi đầu tư quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì được miễn thuế nhập khẩu.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để các Cục Hải quan TP. Hà Nội được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5914/TXNK-CST năm 2018 về thuế hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 5914/TXNK-CST Ngày ban hành 04/10/2018
Ngày có hiệu lực 04/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế xuất nhập khẩu Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5914/TXNK-CST năm 2018 về thuế hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close