BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5939/TCHQ-GSQL
V/v tờ khai vận chuyển độc lập đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3611/BĐVN-DVBC ngày 18/8/2018 về việc thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa (bưu gửi) gửi qua mạng bưu chính chuyển cửa khẩu, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với bưu gửi nhập khẩu gửi nhầm chuyến chuyển cửa khẩu quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư số 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện thủ tục theo hình thức vận chuyển độc lập theo quy định tại khoản 30 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
- Tổng Công ty Bưu điện VN (thay trả lời);
- Tổng Công ty CPN Bưu điện - Công ty CP (thay trả lời);
- Văn phòng TC (để theo dõi);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5939/TCHQ-GSQL năm 2018 về tờ khai vận chuyển độc lập đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5939/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 11/10/2018
Ngày có hiệu lực 11/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5939/TCHQ-GSQL năm 2018 về tờ khai vận chuyển độc lập đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close