BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5960/TCHQ-ĐTCBL
V/v triển khai thực hiện Công điện số 1194/CĐ-TTg ngày 12/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Điều tra chống buôn lậu;
- Văn phòng Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 16/BCĐ389-VPTT ngày 26/9/2018 về việc thực hiện Công điện số 1194/CĐ-TTg ngày 12/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Để chủ động ngăn chặn nguy cơ bệnh dịch tả lợn Châu Phi từ nước ngoài xâm nhiễm vào Việt Nam thông qua các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới lợn, sản phẩm của lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ..., nhất là tại địa bàn khu vực biên giới, cửa khẩu các tỉnh phía Bắc. Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị:

1. Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình:

1.1. Quán triệt và triển khai nghiêm túc Công điện số 1194/CĐ-TTg ngày 12/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 16/BCĐ389-VPTT ngày 26/9/2018 về việc thực hiện Công điện số 1194/CĐ-TTg ngày 12/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

1.2. Chủ động theo dõi, thu thập, phân tích thông tin, nắm tình hình, xác định trọng điểm, tổ chức lực lượng, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới lợn, sản phẩm của lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ... tại các khu vực cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không, nhất là tại địa bàn khu vực biên giới các tỉnh phía Bắc. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm liên quan.

1.3. Tiếp nhận và xử lý kịp thời, hiệu quả các thông tin liên quan đến hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới lợn, sản phẩm của lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ... do các tổ chức, cá nhân cung cấp qua số điện thoại đường dây nóng.

1.4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo:

Các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo nhanh theo quy định tại Quyết định số 3333/QĐ-TCHQ ngày 06/10/2016 của Tổng cục Hải quan.

Thực hiện báo cáo sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện Công điện số 1194/CĐ-TTg ngày 12/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ khi có chỉ đạo.

2. Văn phòng Tổng cục Hải quan: Chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân biết được tác hại, hậu quả của việc buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn, sản phẩm của lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ... qua biên giới; không tham gia, không tiếp tay, bao che, chủ động phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng ngăn chặn hoạt động này.

3. Cục Điều tra chống buôn lậu:

3.1. Tham mưu lãnh đạo Tổng cục tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Công điện số 1194/CĐ-TTg ngày 12/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 16/BCĐ389-VPTT ngày 26/9/2018 về việc thực hiện Công điện số 1194/CĐ-TTg ngày 12/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ trong toàn ngành Hải quan.

3.2. Theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Ban chỉ đạo 389 Bộ Tài chính khi có chỉ đạo.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
- Lưu: VT, ĐTCBL (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5960/TCHQ-ĐTCBL năm 2018 thực hiện Công điện 1194/CĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5960/TCHQ-ĐTCBL Ngày ban hành 11/10/2018
Ngày có hiệu lực 11/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5960/TCHQ-ĐTCBL năm 2018 thực hiện Công điện 1194/CĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close