TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5972/TXNK-DTQLT
V/v trách nhiệm đại lý hải quan

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Vantage Logistics.
(Phòng 601, tầng 6 Rivergate Residen, số 151-155 đường Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, Tp HCM)

Trả lời công văn số 18/9/18 ngày 18/9/2018 của Công ty cổ phần Vantage Logistics về việc nộp thuế điện tử, thông quan 24/7 và trách nhiệm người nộp thuế; Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định mục 2 khoản 6 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

“Người khai hải quan chịu trách nhiệm lưu giữ bản chính các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan...

Trường hợp người khai hải quan là đại lý làm thủ tục hải quan (bao gồm cả các doanh nghiệp chuyển phát nhanh đã được công nhận là đại lý làm thủ tục hải quan) thì chủ hàng chịu trách nhiệm lưu giữ các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan...”

Qua tham khảo Thỏa thuận tại hợp đồng giữa đại lý hải quan là công ty cổ phần Vantage Logistics với chủ hàng là công ty TNHH Sandvik Việt Nam thì đại lý hải quan chỉ chịu trách nhiệm nộp hộ người nhập khẩu các khoản thuế liên quan một lần theo khai báo tại thời điểm nhập khẩu, và cách khai báo trên hệ thống VNACCS mã người nộp thuế là “2” thì bộ hồ sơ hải quan phải chịu sự quản lý của chủ hàng là doanh nghiệp XNK (trong đó có thông tin về số tiền thuế đã nộp của tờ khai), chứng từ nộp tiền trong thông quan do đại lý là người nộp thuế (được theo dõi và quản lý trên hệ thống kế toán thuế của hải quan) sẽ chịu trách nhiệm nộp tiền thuế, đồng thời có trách nhiệm lưu giữ, quản lý chứng từ nộp tiền của đơn vị phát hành.

Để phân định rõ trách nhiệm của đại lý hải quan “chịu trách nhiệm nộp hộ người nhập khẩu”, Cục Thuế xuất nhập khẩu -Tổng cục Hải quan hướng dẫn xử lý như sau:

- Khi khai báo hải quan: đề nghị đơn vị khai người nộp thuế là chủ hàng;

- Khi nộp tiền: đề nghị đơn vị thực hiện nộp thuế thay chủ hàng.

Như vậy, bộ hồ sơ hải quan và chứng từ nộp tiền sẽ thuộc sự quản lý, theo dõi của chủ hàng, đại lý chỉ là người thực hiện nộp thay theo đúng hợp đồng hai bên đã ký.

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- CT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để biết);
- Cục Giám sát quản lý (để Ph/h);
- Cục CNTT & TK HQ (để Ph/h);
- Lưu: VT, DTQLT (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5972/TXNK-DTQLT năm 2018 về trách nhiệm đại lý hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 5972/TXNK-DTQLT Ngày ban hành 04/10/2018
Ngày có hiệu lực 04/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế xuất nhập khẩu Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5972/TXNK-DTQLT năm 2018 về trách nhiệm đại lý hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close