TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5973/TXNK-CST
V/v xử lý thuế NLNK bị thiên tai

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.

Cục Thuế XNK nhận được công văn số 910/HQKH-NV ngày 20/8/2018 của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa về việc xử lý thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng hóa bị thiệt hại do thiên tai của Tổng Công ty Khánh Việt. Về vấn đề này, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 thì văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực.

Căn cứ khoản 1 Điều 32 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đang trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan theo quy định tại Luật hải quan năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nếu bị hư hỏng, mất mát do nguyên nhân khách quan được giảm thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Căn cứ điểm c, d khoản 2 Điều 32 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định biên bản xác nhận nguyên nhân thiệt hại của cơ quan chức năng tại địa bàn nơi phát sinh thiệt hại (văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ gây thiệt hại cho nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu) và giấy chứng nhận giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định về số lượng hàng hóa bị mất mát hoặc tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa phải được lập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày xảy ra thiên tai.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp nguyên liệu thuốc lá nhập khẩu để sản xuất hàng hóa thuộc 20 tờ khai nhập khẩu E31 của Tổng Công ty Khánh Việt bị thiệt hại do ảnh hưởng cơn bão số 12 từ ngày 3/11/2017 đến ngày 5/11/2017 nhưng đến ngày 24/5/2018 Tổng Công ty Khánh Việt mới có Giấy chứng nhận giám định của Công ty TNHH Giám định và Tư vấn kỹ thuật (RACO) đã quá thời hạn nộp hồ sơ 30 ngày; Tổng Công ty Khánh Việt chỉ cung cấp cho cơ quan hải quan văn bản của UBND xã Vĩnh Phương ngày 07/11/2017, không có văn bản của UBND cấp huyện hoặc cấp tương đương xác nhận tình trạng thiệt hại do bão số 12 gây ra tại Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa nên chưa đáp ứng điều kiện để giảm thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.

Cục Thuế XNK có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5973/TXNK-CST năm 2018 xử lý thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng hóa bị thiệt hại do thiên tai do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 5973/TXNK-CST Ngày ban hành 04/10/2018
Ngày có hiệu lực 04/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế xuất nhập khẩu Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5973/TXNK-CST năm 2018 xử lý thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng hóa bị thiệt hại do thiên tai do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close