BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5978/TCHQ-TXNK
V/v hàng hóa NK phục vụ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Công ty TNHH DV và Tiếp vận LK Thương mại.

Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) nhận được công văn số 3547/BNG-THKT ngày 12/9/2018 của Bộ Ngoại giao và công văn số 10/LTTM-WEF ngày 13/9/2018 của Công ty TNHH Dịch vụ và Tiếp vận Liên kết Thương mại (Công ty) đề nghị miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) từ ngày 11-13/9/2018. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 9 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, theo đó, đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập trong thời hạn nhất định để tổ chức hoặc tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, sự kiện thể thao, văn hóa, nghệ thuật hoặc các sự kiện khác được miễn thuế nhập khẩu.

Căn cứ Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, theo đó, đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.

Theo công văn số 3547/BNG-THKT của Bộ Ngoại giao, hàng hóa phục vụ Hội nghị WEF ASEAN là hàng hóa tạm nhập trong đó bao gồm các loại văn phòng phẩm, các vật dụng trang trí Hội nghị đã được miễn thuế theo Khoản 9 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13. Tuy nhiên, các loại văn phòng phẩm, các vật dụng này đã được sử dụng tại Việt Nam (tiêu thụ nội địa) và không được tái xuất nên phải đăng ký tờ khai hải quan mới. Chính sách thuế đối với các hàng hóa trên áp dụng từ thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Bộ Ngoại giao và Công ty TNHH Dịch vụ và Tiếp vận Liên kết Thương mại biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Vũ Thị Mai (để b/c);
- Vụ CST - BTC (để biết);
- Cục GSQL về hải quan (để t/hiện);
- Lưu: VT,TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5978/TCHQ-TXNK năm 2018 về hàng hóa nhập khẩu phục vụ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5978/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 12/10/2018
Ngày có hiệu lực 12/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5978/TCHQ-TXNK năm 2018 về hàng hóa nhập khẩu phục vụ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close