BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6026/QLD-TTra
V/v thuốc giả Zinnat 500mg

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Công văn số 168/YTDP-KNDPMP đề ngày 15/01/2018 của Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội kèm theo Phiếu Kiểm nghiệm số 82/KNT-18 ngày 12/01/2018 của Trung tâm y tá dự phòng Hà Nội và Phiếu kiểm nghiệm số 48Gt06 ngày 16/01/2018 của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương thông báo thuốc mang tên Zinnat 500 mg Film Tablet, trên nhãn in “Sefuroksim aksetil 20 film tablet”, số GP: 14209/QLD-KD ngày 30/8/2013, Parti no: C763039, Son kul. Ta: 01-2019 không có phản ứng định tính của Cefuroxime acetyl.

Căn cứ Công văn số 64/TTr-TTD ngày 01/3/2018 của Thanh tra Sở Y tế Hà Nội về việc báo cáo kết quả thanh tra, xử lý mẫu thuốc giả Zinnat 500mg.

Qua quá trình kiểm tra, xác minh, Cục Quản lý Dược xác định thuốc mang tên Zinnat 500mg nêu trên là thuốc giả.

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các ngành:

- Thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc không được buôn bán, sử dụng thuốc giả mang tên Zinnat 500 mg Film Tablet, trên nhãn in “Sefuroksim aksetil 20 film tablet”, số GP: 14209/QLD-KD ngày 30/8/2013, Parti no: C763039, Son kul. Ta: 01-2019; trên nhãn phụ ghi mạo danh: nhà sản xuất Công ty Glaxo Operatione UK Ltd-Anh; doanh nghiệp nhập khẩu Công ty cổ phần Armephaco (địa chỉ: 118 Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội).

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông để thông tin tới các cơ sở buôn bán, sử dụng và người dân biết để không buôn bán, sử dụng thuốc Zinnat 500 mg Film Tablet giả có các dấu hiệu nhận biết nêu trên.

- Tổ chức tiếp nhận thông tin báo cáo của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, người sử dụng; phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra xác minh, truy tìm nguồn gốc xuất xứ của thuốc giả nêu trên; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược và cơ quan liên quan.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để b/c);
- Viện KN thuốc TW, VKN thuốc Tp. Hồ Chí Minh;
- Thanh tra Bộ Y tế;
- Cục Quân y-Bộ Quốc phòng;
- C46, Cục Y tế - Bộ Công an;
- Cục Y tế Giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải;
- BCĐ 389 quốc gia;
- Vụ KHTC (BCD 389 Bộ Y tế);
- Website Cục QLD, Tạp chí Dược&Mỹ phẩm;
- Phòng ĐKT, QLTTQCT, QLCLT, QLKDD - Cục QLD;
- Lưu: VT, TTra.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 6026/QLD-TTra năm 2018 về thuốc giả Zinnat 500mg do Cục Quản lý Dược ban hành

Số hiệu 6026/QLD-TTra Ngày ban hành 05/04/2018
Ngày có hiệu lực 05/04/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Quản Lý Dược Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 6026/QLD-TTra năm 2018 về thuốc giả Zinnat 500mg do Cục Quản lý Dược ban hành
Mục lục

Mục lục

Close