ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 603/UBDT-KHTC
V/v báo cáo tình hình triển khai Chỉ thị số 24/CT-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện đề nghị tại Công văn số 5142/BKHĐT-TH ngày 23/6/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình triển khai Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm đôn đốc, quán triệt các Bộ, ngành, địa phương triển khai các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên Ủy ban Dân tộc là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong phạm vi cả nước, không có chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực kinh tế do vậy hoạt động của Ủy ban Dân tộc chủ yếu tập trung nhằm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, cải thiện cuộc sống cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi, tập trung ở các xã, thôn, bản có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao.

Mặt khác Ủy ban Dân tộc không được giao nhiệm vụ tại Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2017. Để thực hiện chức năng quản lý nhà nước được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, hàng năm Ủy ban Dân tộc đều ban hành Chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đất nước 5 năm, 10 năm.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc về việc báo cáo tình hình triển khai Chỉ thị số 24/CT-TTg, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu VT, Vụ KHTC (02).

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Hà Hùng

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 603/UBDT-KHTC năm 2017 báo cáo tình hình triển khai Chỉ thị 24/CT-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu 603/UBDT-KHTC Ngày ban hành 29/06/2017
Ngày có hiệu lực 29/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Ủy ban Dân tộc Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 603/UBDT-KHTC năm 2017 báo cáo tình hình triển khai Chỉ thị 24/CT-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
Mục lục

Mục lục

Close