BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6054/TCHQ-TVQT
V/v tiêu chuẩn định mức thiết bị chuyên dùng không đủ điều kiện tài sản cố định

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Các đơn vị dự toán cấp 3 thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng không đủ điều kiện tiêu chuẩn tài sản cố định;

Căn cứ khoản 3 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng chỉ áp dụng đối với máy móc, thiết bị đủ điều kiện tiêu chuẩn tài sản cố định theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

2. Đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng không đủ điều kiện tiêu chuẩn tài sản cố định theo quy định tại Thông tư 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính (trừ vũ khí, công cụ hỗ trợ), các đơn vị quyết định mua sắm theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 1610/QĐ-TCHQ ngày 31/5/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc quy định thẩm quyền quyết định mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công (không bao gồm mua sắm tài sản công công nghệ thông tin) tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Việc trang bị phải đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, nhu cầu sử dụng và khả năng nguồn kinh phí được phép sử dụng, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Tổng cục Hải quan thông báo các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TVQT (05b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC TÀI VỤ - QUẢN TRỊ
Phạm Văn Việt

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 6054/TCHQ-TVQT năm 2018 về tiêu chuẩn định mức thiết bị chuyên dùng không đủ điều kiện tài sản cố định do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 6054/TCHQ-TVQT Ngày ban hành 16/10/2018
Ngày có hiệu lực 16/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 6054/TCHQ-TVQT năm 2018 về tiêu chuẩn định mức thiết bị chuyên dùng không đủ điều kiện tài sản cố định do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close