BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6061/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thực hiện thông tư số 39/2018/TT-BTC

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải Quan TP. Hải Phòng.

Trả lời công văn số 11523/HQHP-GSQL ngày 31/8/2018 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về giám sát tiêu hủy phế liệu, phế phẩm của hợp đồng gia công:

Thực hiện khoản 4 Điều 44 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5452/TCHQ-GSQL ngày 19/9/2018 (đính kèm) trao đổi với Bộ Công Thương. Tuy nhiên, đến nay chưa nhận được ý kiến của Bộ Công Thương, do đó với vướng mắc này đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP và Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn cụ thể sau khi nhận được ý kiến của Bộ Công Thương.

2. Về thủ tục nhập khẩu tàu biển.

Đính chính điểm 4 công văn số 3783/TCHQ-GSQL ngày 28/6/2018 của Tổng cục Hải quan như sau: “Tăng cường công tác quản lý để đảm bảo tàu biển thuộc quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam phải hoàn thành thủ tục nhập khẩu theo quy định sau khi làm thủ tục nhập cảnh.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Nam, Nghệ An, Cần Thơ, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Kiên Giang (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 6061/TCHQ-GSQL năm 2018 vướng mắc thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 6061/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 16/10/2018
Ngày có hiệu lực 16/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 6061/TCHQ-GSQL năm 2018 vướng mắc thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close