BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6097/TCHQ-GSQL
V/v hoạt động địa điểm kiểm tra tập trung của Công ty TNT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2754/HQHCM-GSQL ngày 03/10/2018 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc hoạt động của địa điểm chuyển phát nhanh, về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc xử lý hàng tồn tại địa điểm:

- Tại mục 2 công văn số 5418/TCHQ-GSQL ngày 17/9/2018 của Tổng cục Hải quan về việc tạm dừng hoạt động các địa điểm chuyển phát nhanh không đáp ứng điều kiện theo quy định hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa tồn tại các địa điểm chuyển phát nhanh, bưu chính. Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện đúng hướng dẫn tại mục 2 công văn số 5418/TCHQ-GSQL nêu trên.

- Đối với việc xử lý hàng hóa tồn đọng: Ngày 5/7/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 57/2018/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 5/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2018), theo đó bãi bỏ Điều 13, 14, 15, 16, 17, 18 và 19 Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan. Đề nghị Cục HQ. TP Hồ Chí Minh căn cứ quy định tại Thông tư số 57/2018/TT-BTC để xử lý hàng hóa tồn đọng.

2. Về việc chấm dứt hoạt động địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung của Công ty TNHH TNT Express Worlwide Việt Nam:

Tại công văn số 5418/TCHQ-GSQL ngày 17/9/2018 của Tổng cục Hải quan cho phép các địa điểm không đáp ứng điều kiện theo quy định được lưu giữ hàng hóa trong thời gian 90 ngày (kể từ ngày từng lô hàng được đưa đến địa điểm chuyển phát nhanh, bưu chính).

Do vậy, sau thời gian 90 ngày (kể từ ngày từng lô hàng được đưa đến địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung của Công ty TNHH TNT Express Worlwide Việt Nam) hoặc khi không còn hàng tồn tại địa điểm của Công ty TNHH TNT Express Worlwide Việt Nam trước thời gian 90 ngày nêu trên, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện kiểm tra, thanh khoản toàn bộ lượng hàng còn tồn tại các địa điểm và báo cáo, đề xuất Tổng cục Hải quan xem xét chấm dứt hoạt động theo đúng quy định tại Điều 38 Nghị định Số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Mai Xuân Thành

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 6097/TCHQ-GSQL năm 2018 về hoạt động địa điểm kiểm tra tập trung của Công ty TNT do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 6097/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 17/10/2018
Ngày có hiệu lực 17/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 6097/TCHQ-GSQL năm 2018 về hoạt động địa điểm kiểm tra tập trung của Công ty TNT do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close