BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6100/TCHQ-TXNK
V/v trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Schaeffler Việt Nam.
(Đường 3B, KCN Amata, Phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn số 210518/SVC ngày 21/05/2018 và công văn giải trình số ngày 07/09/2018 của Công ty TNHH Schaeffler Việt Nam (Công ty) đề nghị xác định trước mã số (XĐTMS) cho hàng hóa có tên gọi: “Bộ phận căng xích cam thủy lực (Hydraulic chain tensioner)”. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015;

Theo các quy định dẫn trên thì hồ sơ đề nghị XĐTMS của Công ty không đáp ứng quy định. Cụ thể, theo thông tin tại đơn đề nghị XĐTMS và tài liệu kèm thì mặt hàng đề nghị XĐTMS là bộ phận sử dụng cho động cơ đốt trong, để tạo ra hoặc duy trì sức căng của hệ thống truyền động xích cam trong động cơ, thuộc nhóm 84.09 “Các bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các loại động cơ thuộc nhóm 84.07 hoặc 84.08”. Tuy nhiên, theo cấu trúc nhóm 84.09, thông tin do Công ty giải trình không nêu cụ thể mặt hàng dùng cho xe kéo thuộc nhóm 87.01 hay xe gắn máy thuộc nhóm 87.11 hay các xe khác thuộc Chương 87. Do vậy, Tổng cục Hải quan không đủ cơ sở xác định mã số chính xác.

Tổng cục Hải quan gửi trả Đơn đề nghị XĐTMS nêu trên để Công ty TNHH Schaeffler Việt Nam biết và hoàn thiện hồ sơ theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (My - 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 6100/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng Bộ phận căng xích cam thủy lực do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 6100/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 17/10/2018
Ngày có hiệu lực 17/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 6100/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng Bộ phận căng xích cam thủy lực do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close