BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6106/TCHQ-TNXK
V/v khai báo Danh mục máy móc, thiết bị, thông báo xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Qua kiểm tra, rà soát, Tổng cục Hải quan phát hiện nhiều trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa đã có thông báo xác định trước mã số, hàng hóa đã đăng ký Danh mục phải trừ lùi khi nhập khẩu gồm: Danh mục thiết bị đồng bộ (Danh mục máy móc, thiết bị phân loại theo máy liên hợp hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương 84, Chương 85 và Chương 90 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 14/2015/TT-BTC), Danh mục hàng hóa nhập khẩu ở dạng nguyên chiếc tháo rời, phải nhập nhiều lần, nhiều chuyến (Danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời phải nhập khẩu từ nhiều nguồn, nhiều chuyến, làm thủ tục tại một hay nhiều cửa khẩu khác nhau theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC) nhưng doanh nghiệp không khai mã và số thông báo xác định trước mã số/Danh mục phải trừ lùi tại chỉ tiêu thông tin “Giấy phép nhập khẩu” dẫn đến vướng mắc trong việc theo dõi việc áp dụng thông báo xác định trước mã số và theo dõi, trừ lùi các Danh mục. Do vậy, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

Hướng dẫn doanh nghiệp khai báo chỉ tiêu thông tin “Giấy phép nhập khẩu” đối với thông báo xác định trước mã số, các Danh mục phải trừ lùi khi nhập khẩu trên Tờ khai nhập khẩu và gửi kèm Danh mục đã đăng ký theo đúng quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 và Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ, sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. Cụ thể khai báo như sau:

Tại chỉ tiêu 1.38 “Giấy phép nhập khẩu” trên tờ khai nhập khẩu:

- Ô 1: Nhập mã phân loại giấy phép nhập khẩu

+ Trường hợp người khai khai tờ khai liên quan đến mặt hàng đã có thông báo xác định trước mã số thì khai mã giấy phép là “XDMS”.

+ Trường hợp người khai khai tờ khai liên quan đến hàng hóa nhập khẩu thuộc các Danh mục phải trừ lùi khi nhập khẩu thì khai mã giấy phép là “DMTL”

(Tham khảo thông tin mã giấy phép nhập khẩu tại bảng “Mã văn bản pháp quy khác và phân loại giấy phép” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn)

- Ô 2: Nhập số thông báo xác định trước mã Số/Danh mục phải trừ lùi tương ứng với mã giấy phép đã nhập ở Ô 1 nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh; thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục Giám sát quản lý; Cục QLRR, Cục CNTT &TKHQ; Cục KTSTQ (để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lưu Mạnh Tưởng

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 6106/TCHQ-TXNK năm 2018 về khai báo Danh mục máy móc, thiết bị, thông báo xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 6106/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 17/10/2018
Ngày có hiệu lực 17/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 6106/TCHQ-TXNK năm 2018 về khai báo Danh mục máy móc, thiết bị, thông báo xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close