BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6117/TCHQ-GSQL
V/v chứng từ chứng minh quyền sở hữu xe.

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hà Nội.

Tổng cục hải quan nhận được công hàm số 0410/18/POV/GSO ngày 04/10/2018 của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội vướng mắc về giấy tờ chứng minh quyền sở hữu xe theo Quyết định số 10/2018/TT-BTC ngày 01/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ đối với việc tạm nhập khẩu xe của 03 viên chức ngoại giao: ông Daniel G.Holcomb (chứng minh thư ngoại giao số 2016/NG/10131), ông Shawn Terrence Lockett (chứng minh thư ngoại giao số 2018/NG/12640), ông Ryan T Driscoll (chứng minh thư ngoại giao số 2018/NG/12588). Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo thông báo của Đại sứ quán tại công hàm số 0410/18/POV/GSO nêu trên thì trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy tạm nhập của 03 trường hợp cụ thể như sau:

1. Đối với trường hợp của ông Daniel G.Holcomb:

- Hóa đơn bán hàng số 61025 ngày 17/8/2018 thể hiện người mua là ông Daniel G.Holcomb đã thanh toán đầy đủ bằng tiền mặt;

- Vận đơn số OEHQ-30784 người gửi và người nhận đều là ông Daniel G.Holcomb.

2. Đối với trường hợp của ông Shawn Terrence Lockett:

- Hóa đơn bán hàng số 38328 ngày 3/7/2018 thể hiện người mua là ông Shawn Terrence Lockett và đã thanh toán đủ bằng tiền mặt;

- Vận đơn số 84207362 người nhận là ông Shawn Terrence Lockett.

3. Đối với trường hợp của ông Ryan T Driscoll:

- Đơn đặt hàng ngày 17/9/2018 thể hiện ông Ryan T Driscoll là người đặt hàng và ông Ryan sẽ phải thanh toán khi nhận được hàng;

- Thư chứng nhận chiếc xe ông Ryan T Driscoll đã được thanh toán đầy đủ, tuy nhiên, trên thư xác nhận không thể hiện ai là chủ sở hữu chiếc xe;

- Vận đơn mã số ECCI-NYC-VNHPH-04-2J2409, người nhận hàng là ông Ryan T Driscoll.

Do vậy, đề nghị Cục Hải quan Thành phố Hà Nội căn cứ các giấy tờ trên và các chứng từ khác thuộc hồ sơ đề nghị cấp Giấy tạm nhập quy định tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 để xem xét, giải quyết việc cấp Giấy tạm nhập khẩu theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Thành phố Hà Nội được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 6117/TCHQ-GSQL năm 2018 về chứng từ chứng minh quyền sở hữu xe do Tổng cục hải quan ban hành

Số hiệu 6117/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 18/10/2018
Ngày có hiệu lực 18/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 6117/TCHQ-GSQL năm 2018 về chứng từ chứng minh quyền sở hữu xe do Tổng cục hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close