BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6119/TCHQ-GSQL
V/v bán hàng vào DNCX và các DN thuộc khu phi thuế quan

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Dầu khí Đài Hải.
(Đ/c: Số 55 Ngô Quyền, P.Máy Chai, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng)

Trả lời công văn số 120/ĐH-CV ngày 26/9/2018 của Công ty TNHH Dầu khí Đài Hải về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về mã loại hình khi làm thủ tục nhập khẩu mặt hàng LPG và bán cho doanh nghiệp chế xuất và các doanh nghiệp thuộc khu phi thuế quan

Trường hợp Công ty TNHH Dầu khí Đài Hải (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) đã có quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu thì căn cứ các quy định nêu tại điểm a khoản 2 Điều 5 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/6/2017; khoản 1, khoản 2 Điều 7 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/1/2018 để thực hiện việc nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan thì khi nhập khẩu theo quyền nhập khẩu, Công ty sử dụng mã loại hình A41 - Nhập đầu tư kinh doanh. Khi xuất khẩu theo quyền xuất khẩu, trường hợp xuất khẩu hàng hóa không có nguồn gốc nhập khẩu thì sử dụng mã loại hình B11 - Xuất kinh doanh; trường hợp xuất khẩu nguyên trạng hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu thì sử dụng mã loại hình B13 - Xuất khẩu hàng đã nhập khẩu.

2. Về thủ tục hoàn thuế đối với lượng hàng hóa do Công ty bán cho doanh nghiệp chế xuất và các doanh nghiệp thuộc khu phi thuế quan

Đề nghị Công ty căn cứ quy định tại nêu tại khoản 1 Điều 4, điểm c khoản 1, khoản 2 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016, khoản 1 Điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 /9/2016 của Chính phủ để thực hiện.

Hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP. Thủ tục nộp, tiếp nhận, xử lý hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 63 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan có ý kiến như trên để Công ty TNHH Dầu khí Đài Hải biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 6119/TCHQ-GSQL năm 2018 về bán hàng vào doanh nghiệp chế xuất và các doanh nghiệp thuộc khu phi thuế quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 6119/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 18/10/2018
Ngày có hiệu lực 18/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 6119/TCHQ-GSQL năm 2018 về bán hàng vào doanh nghiệp chế xuất và các doanh nghiệp thuộc khu phi thuế quan do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close