ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 612/UBDT-KHTC
V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP.

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phúc đáp Công văn số 7489/BTC-QLCS ngày 07/6/2017 của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao, sau khi nghiên cứu dự thảo Thông tư, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Ủy ban Dân tộc nhất trí với nội dung, bố cục của dự thảo Thông tư hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc gửi Bộ Tài chính tổng hợp và hoàn thiện dự thảo Thông tư./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, CNUB (để b/c);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG,
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Sơn Hải

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 612/UBDT-KHTC năm 2017 góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 35/2017/NĐ-CP do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu 612/UBDT-KHTC Ngày ban hành 03/07/2017
Ngày có hiệu lực 03/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Ủy ban Dân tộc Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 612/UBDT-KHTC năm 2017 góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 35/2017/NĐ-CP do Ủy ban Dân tộc ban hành
Mục lục

Mục lục

Close