BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6122/TCHQ-GSQL
V/v khai báo mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.

Tổng cục Hải quan nhận công văn số 9155/VPCP-ĐMDN ngày 21/09/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty TNHH TM SX Sợi Bông Dệt VHP về việc khai báo mã số hàng hóa đối với phế liệu bông rơi chải kỹ thu được sau quá trình sản xuất của DNCX. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với việc áp mã số của mặt hàng bông rơi chải kỹ

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính thì một mặt hàng chỉ có một mã số duy nhất theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Về việc áp mã số đối với mặt hàng “Bông rơi chải kỹ”, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2947/TCHQ-TXNK ngày 13/6/2012 hướng dẫn cụ thể. Do đó, trường hợp Công ty TNHH TM SX Sợi bông dệt VHP mở tờ khai nhập khẩu đối với hàng hóa, nếu hàng hóa được xác định tại thời điểm nhập khẩu là nguyên liệu sản xuất thì thuộc mã số 5203.00.00; trường hợp xác định mặt hàng là phế liệu nhập khẩu thuộc mã số 5202.99.00.

Như vậy, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Long An căn cứ quy định, hồ sơ cụ thể và thực tế hàng hóa để xác định mã số hàng thực tế nhập khẩu. Trường hợp, không thống nhất mã số hàng hóa giữa cơ quan hải quan và Công ty thì thực hiện phân tích, phân loại hàng hóa theo quy định tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài Chính để xác định chính xác mã số hàng hóa.

2. Đối với việc giải quyết thủ tục hải quan cho Công ty TNHH SX TM Sợi Bông Dệt VHP và Công ty TNHH thực nghiệm Dệt Kang Na (DNCX) tại Chi cục Hải quan Đức Hòa, Chi cục Hải quan CK Cảng Mỹ Tho thuộc Cục Hải quan tỉnh Long An. Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Long An chấn chỉnh các Chi cục trong việc giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp phải nghiên cứu các quy định có liên quan; căn cứ quy định, hồ sơ và thực tế hàng hóa để giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp, không gây cản trở trong quá trình thông quan hàng hóa và không công bằng giữa các doanh nghiệp.

Trường hợp, có vướng mắc vượt thẩm quyền hoặc quan điểm xử lý khác nhau đối với cùng một vụ việc phải báo cáo theo thẩm quyền để được hướng dẫn kịp thời.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh Long An biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (thay tr/l);
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Công ty TNHH TM SX Sợi bông dệt VHP (Số 30 lô F, đường số 5, khu dự án Bella Vista, Đức Hòa, Long An) (thay tr/l);
- Văn phòng Tổng cục (để th/d);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 6122/TCHQ-GSQL năm 2018 về khai báo mã số hàng hóa mặt hàng phế liệu bông rơi chải kỹ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 6122/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 18/10/2018
Ngày có hiệu lực 18/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 6122/TCHQ-GSQL năm 2018 về khai báo mã số hàng hóa mặt hàng phế liệu bông rơi chải kỹ do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close