BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6132/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thiện đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty CP Dầu khí Bình Minh.
(Đ/c: 2/75, Khu vực 5, P. Hiệp Thành, Thị xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam)

Tổng cục Hải quan nhận được các Đơn số 16/BM ngày 23/8/2018; số 09-09/SUNPET và số 10-09/SUNPET ngày 04/09/2018 của Công ty CP Dầu khí Bình Minh (Công ty) đề nghị xác định trước mã số đối với mặt hàng có tên thương mại là “Heavy Aromatics” và “Mixed Aromatics”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 11 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị Định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính Phủ;

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thì hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của Công ty không đáp ứng quy định. Cụ thể: Các đơn đề nghị xác định trước mã số của Công ty không đúng mẫu theo quy định tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Do đó, để có cơ sở xác định mã số theo đề nghị của Công ty, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty hoàn thiện đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Dầu khí Bình Minh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 6132/TCHQ-TXNK năm 2018 về hoàn thiện đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa là “Heavy Aromatics” và “Mixed Aromatics” do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 6132/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 19/10/2018
Ngày có hiệu lực 19/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 6132/TCHQ-TXNK năm 2018 về hoàn thiện đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa là “Heavy Aromatics” và “Mixed Aromatics” do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close