BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6134/TCHQ-GSQL
V/v thuê mặt bằng đặt trụ sở chi nhánh trong DNCX

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Samsung SDS Việt Nam.
(Phòng 208, Tầng 2, Lô CN05, đường YP6, KCN Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh)

Trả lời công văn số 1209/2018 ngày 12/9/2018 và công văn số 2609/2018 ngày 26/9/2018 của Công ty TNHH Samsung SDS Việt Nam (không phải là doanh nghiệp chế xuất - DNCX) về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc đặt trụ sở Công ty và Chi nhánh Công ty trong DNCX:

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định tại Luật Đầu tư năm 2014, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư năm 2014 để thực hiện.

2. Về việc kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan đối với tài sản tại văn phòng đi thuê của Công ty TNHH Samsung SDS Việt Nam:

Vì các Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) hiện đang được áp dụng chính sách thuế là khu phi thuế quan. Do Công ty dự kiến thuê lại chính khu vực văn phòng của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) để cung cấp dịch vụ và đối với đặt thù dịch vụ IT không liên quan đến sản xuất vậy nên đề nghị Công ty trước khi đưa thiết bị, máy móc vào văn phòng thuê, đề nghị Công ty:

- Phối hợp Chi cục Hải quan quản lý DNCX kiểm tra mặt bằng thuê văn phòng đảm bảo yêu cầu ngăn cách với khối văn phòng của DNCX; có hệ thống kiểm soát nhân viên ra vào khu vực thuê; có camera giám sát cổng ra, vào kết nối với Chi cục Hải quan quản lý DNCX có khả năng lưu giữ, truy xuất dữ liệu theo yêu cầu.

- Lập danh mục hàng hóa đưa vào Chi nhánh nằm trong DNCX để phục vụ lắp đặt hệ thống công nghệ thông tin của Công ty như hệ thống máy chủ, máy tính văn phòng.... Danh mục này có xác nhận của các bên liên quan, bao gồm Công ty TNHH Samsung SDS Việt Nam, DNCX cho thuê mặt bằng và Chi cục Hải quan quản lý DNCX. Trong quá trình hoạt động phát sinh việc mang vào, mang ra, thay thế thì thông báo với Chi cục Hải quan quản lý DNCX để biết.

Công ty TNHH Samsung SDS Việt Nam và DNCX cho thuê mặt bằng phải có trách nhiệm quản lý và sử dụng tài sản của Công ty theo đúng quy định về chính sách thuế đã áp dụng đối với tài sản đó. Trong trường hợp có sự chuyển nhượng tài sản giữa các Công ty phải khai báo hải quan theo đúng quy định. Chi cục Hải quan quản lý DNCX có trách nhiệm quản lý và thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu nghi vấn tài sản sử dụng không đúng, có sự chuyển nhượng hoặc tiêu thụ ra bên ngoài mà không khai hải quan theo quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH Samsung SDS Việt Nam được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 6134/TCHQ-GSQL năm 2018 về thuê mặt bằng đặt trụ sở chi nhánh trong doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 6134/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 19/10/2018
Ngày có hiệu lực 19/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 6134/TCHQ-GSQL năm 2018 về thuê mặt bằng đặt trụ sở chi nhánh trong doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close