BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6161/TCHQ-TXNK
V/v phân loại “Máy trộn cám cá”

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2719/HQHCM-TXNK ngày 29/8/2017 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc vướng mắc phân loại mặt hàng Máy trộn cám cá. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 và Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Tham khảo chú giải chi tiết HS.

Trên cơ sở các thông tin và tài liệu kèm theo công văn số 2719/HQHCM-TXNK ngày 29/8/2017 và công văn số 3606/HQHCM-TXNK ngày 23/11/2017 Của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thì mặt hàng “Máy trộn cám cá” là máy trộn, hoạt động bằng điện, hiệu Famsun, model SBTZ39, dùng để chế biến thức ăn cho thủy sản. Máy có nguyên liệu đầu vào (đậu nành, tapioca, WG, DDGS, canola, v.v.) đã được nghiền và trộn theo tỷ lệ (dạng tơi); Tại máy trộn cám, cám được đánh tơi đồng thời trộn thêm nước và hơi nước để tăng độ ẩm và làm chín cám theo loại cám cần sản xuất; Sản phẩm đầu ra của máy là cám đã được trộn thêm nước và hơi nước sau đó được chuyển sang các công đoạn sau như ép viên, sấy, đóng gói.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ thực tế cấu tạo, chức năng, phạm vi sử dụng của hàng hóa nhập khẩu và căn cứ nội dung nhóm và các chú giải chi tiết HS của nhóm 84.36 và 84.38 để phân loại hàng hóa phù hợp, cụ thể:

- Trường hợp xác định mặt hàng phù hợp là máy dùng trong nông nghiệp, loại sử dụng trong các trang trại (kể cả các trường học nông nghiệp, hợp tác xã hoặc các trạm thí điểm), trong rừng, nông trại, hoặc trang trại nuôi (chăm sóc) gia cầm hoặc trang trại nuôi ong hoặc hình thức tương tự như vậy thì phân loại thuộc nhóm 84.36, mã số 8436.10.10.

- Trường hợp xác định mặt hàng phù hợp là máy dùng cho chế biến công nghiệp hoặc sản xuất thực phẩm hay đồ uống (để sử dụng ngay hoặc để bảo quản, sử dụng cho người hoặc sử dụng cho động vật), thuộc loại được thiết kế để sử dụng trong công nghiệp thì phân loại thuộc nhóm 84.38, mã số 8438.80.91.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Cục KĐHQ (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 6161/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại “Máy trộn cám cá” do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 6161/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 22/10/2018
Ngày có hiệu lực 22/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 6161/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại “Máy trộn cám cá” do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close