BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6162/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Văn phòng đại diện Hãng hàng không Singapore Airlines tại Việt Nam.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số GMV A01-839 ngày 12/9/2018 của Văn phòng đại diện Hãng hàng không Singapore Airlines tại Việt Nam đề nghị hoàn thuế đã đóng cho hàng hóa nhập khẩu trước khi có quyết định miễn thuế của Thủ tướng Chính phủ. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ khoản 1 Điều 29 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ;

Căn cứ Khoản 13 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11; Điều 29 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

Căn cứ công văn số 5561/BTC-TCHQ ngày 14/5/2018 của Bộ Tài chính về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế của Hãng hàng không Singapore Airlines tại Việt Nam;

Trường hợp Hãng hàng không Singapore Airlines đã nhập khẩu và nộp thuế đối với hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa miễn thuế giai đoạn 2017-2022 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 3656/VPCP-KTTH ngày 20/4/2018 của Văn phòng Chính phủ và công văn số 5561/BTC-TCHQ ngày 14/5/2018 của Bộ Tài chính thì số tiền thuế đã nộp là tiền thuế nộp thừa và được xử lý theo các hướng dẫn tại Khoản 13 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11Điều 29 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

2. Thủ tục xử lý số tiền thuế nộp thừa thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 64 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

3. Cơ quan hải quan có trách nhiệm kiểm tra, xử lý số tiền thuế nộp thừa của Hãng hàng không Singapore Airlines theo các quy định trên và trừ lùi số hàng hóa Hãng hàng không Singapore Airlines đã nhập khẩu từ 01/01/2017 đến trước ngày được cấp phiếu theo dõi trừ lùi vào phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa miễn thuế nhập khẩu đã cấp theo công văn số 5561/BTC-TCHQ ngày 14/5/2018 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ PC (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 6162/TCHQ-TXNK năm 2018 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 6162/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 22/10/2018
Ngày có hiệu lực 22/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 6162/TCHQ-TXNK năm 2018 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close