ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 625/UBDT-TCCB
V/v góp ý dự thảo Quyết định sửa đi, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2011 -2020

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam

Phúc đáp Công văn số 12/UBQG-VP ngày 18/6/2017 của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam về việc xin ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2011 - 2020.

Sau khi nghiên cứu Ủy ban Dân tộc nhất trí dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020.

Ủy ban Dân tộc trân trọng kính gửi quý cơ quan tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT, CN UBDT (để b/c);
- Thứ trưởng, PCN UBDT;
- Cổng thông tin điện tử UBDT;
- Lưu: VT, TCCB (05b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Nông Quốc Tuấn

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 625/UBDT-TCCB năm 2017 góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Tên tiếng Anh Công văn 625/UBDT-TCCB năm 2017 góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành
Số hiệu 625/UBDT-TCCB Ngày ban hành 05/07/2017
Ngày có hiệu lực 05/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Ủy ban Dân tộc Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 625/UBDT-TCCB năm 2017 góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành
Mục lục

Mục lục

Close