TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6255/TXNK-CST
V/v miễn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vantage Logistics.
(P601, tầng 6, Rivergate Residence, số 151-155 đường Bến Vân Đồn, phường 6, Quận 4, TP. HCM)

Trả lời công văn số 17/9/18 ngày 17/9/2018 của Công ty Cổ phần Vantage Logistics về việc thông báo danh mục miễn thuế đối với sản phẩm là khung giá đỡ bằng thép, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Về việc thông báo Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế

Tại khoản 3 mục III Danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định đầu tư phát triển nhà máy điện thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư.

Tại khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 14 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, bao gồm: "… Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được".

Căn cứ xác định vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ quy định trên, trường hợp hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư thuộc Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được quy định tại Thông tư 01/2018/TT-BKH ĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì không được miễn thuế nhập khẩu.

2. Về việc phân loại hàng hóa

Tại Chú giải 4 Phần XVI Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam quy định khi một máy (kể cả tổ hợp máy) gồm các bộ phận cấu thành riêng lẻ (dù là tách biệt hoặc bằng các bộ phận khác) để thực hiện một chức năng được xác định rõ, đã quy định chi tiết tại một trong các nhóm của Chương 84 hoặc Chương 85, thì toàn bộ máy đó phải được phân loại vào nhóm phù hợp với chức năng xác định đó của máy.

Theo quy tắc phân loại 2a: Một mặt hàng được phân loại vào một nhóm hàng hóa thì ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời cũng được phân loại vào nhóm hàng hóa đó.

Trường hợp hàng hóa chưa lắp ráp hoặc tháo rời được nhập khẩu từ nhiều nguồn, nhiều chuyến, làm thủ tục tại một hay nhiều cửa khẩu khác nhau thì thực hiện theo đúng thủ tục quy định tại Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính.

Tại công văn, Công ty không nêu rõ mặt hàng khung giá đỡ là bộ phận của máy móc, thiết bị nào, cơ chế hoạt động và tính liên kết với tổng thể máy nên Cục Thuế xuất nhập khẩu không có cơ sở trả lời mã số cụ thể. Đề nghị Công ty căn cứ quy định trên để thực hiện.

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Công ty cổ phần Vantage Logistics biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST-Ly (03 bản).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 6255/TXNK-CST năm 2018 về miễn thuế nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 6255/TXNK-CST Ngày ban hành 17/10/2018
Ngày có hiệu lực 17/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế xuất nhập khẩu Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 6255/TXNK-CST năm 2018 về miễn thuế nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close