TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6326/TXNK-CST
V/v chính sách thuế NK

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH VIET - SCREW.
(Lô số 17-3, đường số 2B, Khu Công nghiệp quốc tế Protrade, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 02/CV/2018 ngày 06/10/2018 của Công ty TNHH Viet-Screw về chính sách thuế đối với phế liệu, phế phẩm tiêu thụ nội địa. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Liên quan đến nội dung vướng mắc của Công ty TNHH Viet-Screw tại công văn số 02/CV/2018, ngày 06/10/2018, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5914/TCHQ-TXNK về việc xử lý vướng mắc tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính (số thứ tự 1, 2, 3 phần I Bảng tổng hợp nội dung vướng mắc tại Thông tư 39/2018/TT-BTC đính kèm công văn 5914/TCHQ-TXNK). Đề nghị Công ty căn cứ hướng dẫn tại công văn 5914/TCHQ-TXNK để thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc thì liên hệ với Cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH Viet-Screw biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (03).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 6326/TXNK-CST năm 2018 về chính sách thuế nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 6326/TXNK-CST Ngày ban hành 18/10/2018
Ngày có hiệu lực 18/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế xuất nhập khẩu Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 6326/TXNK-CST năm 2018 về chính sách thuế nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close