ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 633/UBDT-KHTC
V/v tạm ứng kinh phí thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017-2018. Các Báo, Tạp chí đã thực hiện xuất bản, phát hành ấn phẩm theo Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 phục vụ đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Công tác xuất bản, phát hành về đối tượng, số lượng, quy cách, chất lượng của các Báo, Tạp chí thực hiện đúng quy định của Ủy ban Dân tộc. Đến nay, các Báo, Tạp chí đã xuất bản, phát hành được 6 tháng năm 2017. Tuy nhiên các Báo, Tạp chí chưa nhận được kinh phí xuất bản, phát hành theo Quyết định số 59/QĐ-TTg do đó các đơn vị không có tiền để thanh toán tiền in, tiền nhuận bút và kinh phí hoạt động theo quy định hiện hành.

Ủy ban Dân tộc đề nghị Bộ Tài chính cấp tạm ứng số tiền 95 tỷ đồng (Chín mươi lăm tỷ đồng) tương đương với 70% kinh phí theo đơn giá được liên Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc duyệt để thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Số kinh phí đề nghị tạm ứng sử dụng từ nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Số kinh phí nêu trên được giảm trừ vào giá trị hợp đồng năm 2017 của các Báo, Tạp chí tham gia thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg.

Ủy ban Dân tộc đề nghị Bộ Tài chính cho tạm ứng số kinh phí nêu trên để thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

 


Nơi nhận:
- Như trên:
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, KHTC.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 633/UBDT-KHTC năm 2017 tạm ứng kinh phí thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu 633/UBDT-KHTC Ngày ban hành 06/07/2017
Ngày có hiệu lực 06/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Ủy ban Dân tộc Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 633/UBDT-KHTC năm 2017 tạm ứng kinh phí thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
Mục lục

Mục lục

Close