BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6377/BKHĐT-TCTK
V/v kế hoạch triển khai Đề án ứng dụng CNTT-TT trong hệ thống thống kê nhà nước.

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án ứng dụng Công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây viết gọn là Đề án 501), để triển khai Đề án 501 có hiệu quả và đúng thời hạn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết gọn là Bộ, ngành và địa phương) tổ chức, triển khai một số nội dung sau:

1. Chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết các công việc thuộc phạm vi bộ, ngành quản lý để thực hiện các nội dung được phân công chủ trì, phối hợp trong Kế hoạch triển khai Đề án 501 (gửi kèm Công văn này).

2. Định kỳ hàng năm Bộ, ngành và địa phương gửi kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án 501 về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ,

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các Bộ, ngành và địa phương phản ánh về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để cùng phối hợp và xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCTK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNguyễn Văn Trung

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 501/QĐ-TTG NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG TRONG HỆ THỐNG THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2017-2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Công văn số 6377/BKHĐT-TCTK ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

STT

Nội dung

quan chủ trì

quan phối hợp

Thời hạn hoàn thành

I

Xây dựng và vận hành kho dữ liệu thống kê vi mô tích hợp tập trung của hệ thống thống kê nhà nước

 

 

 

1

Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào để thực hiện các cuộc điều tra, chế độ báo cáo, sử dụng dữ liệu hành chính ở các năm tiếp theo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK)

Bộ, ngành

12/2020

2

Rà soát chuẩn hóa nguồn, dữ liệu hiện có của Tổng cục Thống kê

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK)

 

6/2019

3

Rà soát chuẩn hóa nguồn dữ liệu thống kê hiện có của bộ, ngành

Bộ, ngành

TCTK

6/2020

4

Tích hợp dữ liệu thống kê vi mô thành kho dữ liệu thống kê vi mô tập trung, sẵn sàng tiếp nhận dữ liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và các cuộc điều tra khác

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK)

 

12/2020

5

Tích hợp dữ liệu thống kê tại các Bộ, ngành trở thành kho dữ liệu thống kê vi mô tích hợp của hệ thống thống kê nhà nước

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK)

Bộ, ngành

12/2023

II

Xây dựng kho ứng dụng hỗ trợ hoạt động thống kê

 

 

 

1

Xây dựng và quản lý tập trung kho ứng dụng hỗ trợ hoạt động thống kê trên cơ sở các quy trình nghiệp vụ đã được chuẩn hóa

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK)

 

12/2022

III

Sử dụng công nghệ thông minh vào các công đoạn của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

 

 

 

1

Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ thu thập thông tin trong Tổng điều tra Dân số nhà ở năm 2019 nhằm thay thế 80% phiếu điều tra giấy bằng các phiếu điện tử

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK)

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao

4/2019

2

Thiết lập Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK)

 

4/2019

3

Xây dựng phần mềm phục vụ xử lý, tổng hợp, phổ biến và lưu trữ kết quả Tổng điều tra

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK)

 

12/2019

IV

Sử dụng công nghệ thông minh vào các công đoạn của điều tra

 

 

 

1

Xây dựng dữ liệu đặc tả, thiết kế phiếu và ứng dụng phần mềm phục vụ thu thập thông tin, xử lý, tổng hợp và phổ biến thông tin doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK)

 

12/2019

2

Xây dựng và triển khai dự án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2021 nhằm thay thế phiếu điều tra giấy bằng các phiếu điện tử

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK)

 

12/2020

3

Xây dựng và tích hợp cơ sở dữ liệu doanh nghiệp vi mô hợp nhất từ kết quả điều tra và các nguồn dữ liệu thuế, hải quan, kho bạc, đăng ký kinh doanh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK)

Bộ Tài chính

12/2021

4

Xây dựng trang thông tin điện tử chuyên đề về Điều tra doanh nghiệp nhằm tạo môi trường trao đổi thông tin hai chiều

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK)

 

12/2021

5

Từng bước ứng dụng phiếu điều tra điện tử thay cho phiếu giấy trong các cuộc điều tra do Bộ, ngành chủ trì

Bộ, ngành

 

12/2025

V

Hiện đại hóa hoạt động phổ biến và đầu ra của thông tin thống kê

 

 

 

1

Đổi mới trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK)

 

12/2021

2

Phổ biến thông tin thống kê dưới dạng video các buổi họp báo công bố số liệu kinh tế - xã hội trên Website Tổng cục Thống kê

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK)

 

12/2021

3

Xây dựng, cập nhật các cơ sở dữ liệu kinh tế - xã hội vĩ mô phổ biến trên Website Tổng cục Thống kê. Tạo dựng các công cụ, phần mềm hỗ trợ người dùng tin khai thác, sử dụng, trình bày dữ liệu theo nhu cầu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK)

 

12/2021

4

Ứng dụng hình ảnh hóa dữ liệu trong phổ biến Báo cáo kinh tế - xã hội hàng tháng, Niên giám thống kê quốc gia và một số sản phẩm thông tin thống kê chủ yếu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK)

 

12/2020

5

Phổ biến thông tin thông qua Infographics, thông tin thống kê gắn với hệ thống thông tin địa lý (GIS).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK)

 

12/2020

6

Tin học hóa quy trình tổng hợp, phổ biến Báo cáo kinh tế - xã hội hàng tháng. Niên giám thống kê quốc gia và một số sản phẩm thông tin chủ yếu khác

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK)

 

12/2022

7

Tin học hóa quy trình tổng hợp, phổ biến thông tin thống kê do Bộ, ngành chịu trách nhiệm thực hiện

Bộ, ngành

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK)

12/2022

8

Tin học hóa quy trình tổng hợp, phổ biến Báo cáo kinh tế-xã hội hàng tháng, Niên giám thống kê cấp tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

12/2022

VI

Tích hợp hoàn chỉnh dữ liệu hành chính liên quan đến biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

 

 

 

1

Xây dựng và thường xuyên cập nhật quy chế kết nối, chia sẻ dữ liệu hành chính theo Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê các nội dung chủ yếu gồm: phạm vi, trách nhiệm, định nghĩa, quy trình thực hiện cung cấp, tiếp nhận và sử dụng dữ liệu hành chính,...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK)

 

12/2020

2

Xây dựng và cập nhật các cơ sở dữ liệu hành chính phục vụ quản lý và hoạt động thống kê nhà nước tại các Bộ, ngành

Bộ, ngành

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK)

12/2020

3

Xây dựng mẫu ghi chép ban đầu phù hợp với mục đích quản lý hành chính và thống kê nhằm thống nhất hệ thống thông tin hành chính phục vụ hoạt động thống kê nhà nước

Bộ, ngành

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK)

12/2021

4

Xây dựng chuẩn mực tích hợp dữ liệu để chuyển đổi dữ liệu hành chính cho mục đích thống kê

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK)

Bộ, ngành

12/2019

5

Xây dựng chuẩn mực về hạ tầng kỹ thuật, quy trình vận hành và ứng dụng phục vụ tích hợp kho dữ liệu vi mô thống kê tập trung thống nhất

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK)

Bộ Thông tin và truyền thông

12/2019

6

Triển khai trục tích hợp thống kê nhà nước đáp ứng yêu cầu kết nối, liên thông kết nối, chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế giai đoạn 2019-2021

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK)

Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ y tế

12/2021

7

Triển khai trục tích hợp thống kê nhà nước đáp ứng yêu cầu kết nối, liên thông kết nối, chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê với bộ, ngành khác giai đoạn 2022-2025

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK)

Bộ, ngành

12/2025

VII

Sử dụng công nghệ dữ liệu lớn để hiện đại hóa, giảm chi phí và tăng chất lượng, khả năng dự báo trong một số lĩnh vực thống kê

 

 

 

1

Xây dựng các quy định pháp lý về chính sách và quy chế truy cập, chia sẻ và sử dụng dữ liệu: nguồn dữ liệu của các Tập đoàn, Tổng công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK)

Bộ, ngành

12/2019

2

Thí điểm ứng dụng dữ liệu lớn để tính chỉ số giá tiêu dùng cho khu vực thành thị, thống kê thị trường bất động sản

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK)

Bộ, ngành

12/2020

3

Nghiên cứu, ban hành phương pháp ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn trong hoạt động thống kê nhà nước

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK)

 

12/2021

4

Xây dựng ứng dụng nền tảng thu thập và xử lý, ứng dụng chính thức dữ liệu lớn tích hợp với kho dữ liệu vi mô tập trung thống nhất và bổ sung các ứng dụng thống kê sử dụng công nghệ dữ liệu lớn vào kho ứng dụng hỗ trợ hoạt động thống kê

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK)

Bộ, ngành

12/2021

VIII

Nâng cấp đồng bộ hạ tầng CNTT-TT của Tổng cục Thống kê, hạ tầng kết nối hệ thống thống kê nhà nước để triển khai nền tảng hệ thống thông tin thống kê quốc gia tích hợp và hệ cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia tập trung thống nhất cho toàn bộ hoạt động thống kê nhà nước

 

 

 

1

Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông của Tổng cục Thống kê đủ năng lực đáp ứng yêu cầu thực hiện đối với Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và chuẩn bị cho Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK)

 

2/2019

2

Quy hoạch, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông của Tổng cục Thống kê đủ năng lực đáp ứng yêu cầu thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích, phổ biến và lưu trữ dữ liệu các cuộc điều tra. Tổng điều tra thống kê trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK)

 

12/2023

3

Chuyển sang thuê ngoài một số dịch vụ hạ tầng công nghệ thông tin đối với hạ tầng công nghệ dữ liệu lớn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK)

 

12/2019

4

Quy hoạch và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin - truyền thông hiện đại gắn liền với việc xây dựng phần mềm, đáp ứng nhu cầu ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong công tác chỉ đạo, điều hành của các Bộ, ngành phục vụ công tác thống kê

Bộ, ngành

 

12/2023

IX

Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông và khoa học dữ liệu cho người làm công tác thống kê nhà nước

 

 

 

1

Nghiên cứu phương pháp, công nghệ mới về khoa học dữ liệu, công nghệ dữ liệu lớn và công nghệ thông tin - truyền thông cho đội ngũ nòng cốt về công nghệ thông tin

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK)

 

12/2025

2

Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực làm công tác thống kê đạt tiêu chuẩn khoa học dữ liệu tại cấp Trung ương và hệ thống thống kê tập trung

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK)

Bộ, ngành

12/2025

3

Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực làm công tác thống kê đạt tiêu chuẩn khoa học dữ liệu tại địa phương

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

12/2025

X

Đẩy mạnh hợp tác về công nghệ thông tin với các doanh nghiệp, hiệp hội, trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức trong và ngoài nước

 

 

 

1

Tham gia với các doanh nghiệp, viện, trường đại học, hiệp hội về nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học dữ liệu, dữ liệu mở, dữ liệu lớn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK)

Bộ, ngành

12/2025

2

Tổ chức các hoạt động khuyến khích hỗ trợ để các doanh nghiệp, nhóm khởi nghiệp, viện, trường đại học, hiệp hội tham gia xây dựng kho ứng dụng hỗ trợ hoạt động thống kê

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK)

 

12/2025

XI

Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thống kê

 

 

 

1

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cấp, các ngành về vai trò, tầm quan trọng của công nghệ thông tin - truyền thông trong hoạt động thống kê nhà nước

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK)

 

12/2025

XII

Hoàn thiện các cơ chế, chính sách và tăng cường giám sát, đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong hoạt động thống kê nhà nước

 

 

 

1

Xây dựng, cập nhập các quy định pháp lý, chính sách và quy chế về việc giám sát, đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong hoạt động thông kê nhà nước

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK)

 

12/2022

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 6377/BKHĐT-TCTK năm 2018 về kế hoạch triển khai Đề án ứng dụng Công nghệ thông tin - truyền thông trong hệ thống thống kê nhà nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu 6377/BKHĐT-TCTK Ngày ban hành 12/09/2018
Ngày có hiệu lực 12/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 6377/BKHĐT-TCTK năm 2018 về kế hoạch triển khai Đề án ứng dụng Công nghệ thông tin - truyền thông trong hệ thống thống kê nhà nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Mục lục

Mục lục

Close