TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6377/TXNK-TGHQ
V/v hàng hóa đi thuê

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH U-MAC Việt Nam
(Đ/c: Tầng 17, Tòa nhà ICON4 Tower, 243 Đê La Thành, Q. Đống Đa, Hà Nội)

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2509/U-MAC Việt Nam ngày 25/9/2018 của Công ty TNHH U-MAC Việt Nam vướng mắc về việc khai báo trị giá hải quan đối với hàng hóa thuê mượn từ nước ngoài. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 9 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì trị giá hải quan đối với hàng đi thuê là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán để thuê hàng hóa, phù hợp với các chứng từ có liên quan đến việc đi thuê hàng hóa. Đề nghị Công ty CP TM Dịch Vụ Thành Minh Đức nghiên cứu thực hiện theo đúng quy định. Trường hợp có vướng mắc thì liên hệ với cơ quan hải quan nơi nơi mở tờ khai hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH U-MAC Việt Nam biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TGHQ (Linh-3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 6377/TXNK-TGHQ năm 2018 về hàng hóa đi thuê do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 6377/TXNK-TGHQ Ngày ban hành 18/10/2018
Ngày có hiệu lực 18/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế xuất nhập khẩu Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 6377/TXNK-TGHQ năm 2018 về hàng hóa đi thuê do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close