BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6398/BKHĐT-QLĐT
V/v đánh giá tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Công dân Trần Văn Hoàn - Công ty cổ phần quản lý và xây dựng cầu đường Nam Định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 8433/VPCP-ĐMDN ngày 05/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc xem xét kiến nghị của công dân Trần Văn Hoàn - Công ty cổ phần quản lý và xây dựng cầu đường Nam Định. Sau khi nghiên cứu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại khoản 17.2 Mục 17 Chương I Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp qua mạng (mẫu số 01) ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 17.1 E-CDNT, không đúng tên bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng), không có chữ ký hợp lệ hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho bên mời thầu.

Đối với nội dung hỏi của Quý Công dân, trường hợp E-HSMT quy định đơn vị thụ hưởng là Ban Quản lý dự án giao thông nông thôn 3 (bên mời thầu) thì việc bảo lãnh dự thầu của nhà thầu ghi đơn vị thụ hưởng là Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định được đánh giá là không hợp lệ theo hướng dẫn nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở các thông tin được cung cấp tại văn bản số 8433/VPCP-ĐMDN ngày 05/9/2018 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (Số 345, đường Trần Nhân Tông, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Lưu VT, Cục QLĐT (Đ.06).

TL. B TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
Nguyễn Đăng Trương

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 6398/BKHĐT-QLĐT năm 2018 về đánh giá tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu 6398/BKHĐT-QLĐT Ngày ban hành 12/09/2018
Ngày có hiệu lực 12/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 6398/BKHĐT-QLĐT năm 2018 về đánh giá tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Mục lục

Mục lục

Close