BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6451/BKHĐT-QLĐT
V/v đôn đốc trin khai thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 26/6/2018 của Chính ph

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 21/10/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT). Tại Nghị quyết này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật, đảm bảo hiệu quả của việc đầu tư, khai thác công trình dự án PPP nói chung và dự án theo hình thức hợp đồng BOT trong lĩnh vực giao thông nói riêng; trong đó có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá, đề ra giải pháp triển khai thực hiện các mô hình đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội vào kỳ họp cuối năm 2018 (dự kiến sẽ khai mạc ngày 22/10/2018).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo nêu trên, ngày 26/6/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 83/NQ-CP (Nghị quyết) giao các Bộ, ngành, địa phương chủ trì, báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện mô hình PPP trong từng ngành, lĩnh vực; báo cáo Chính phủ trong Quý II/2018 (Mục III.2 Nghị quyết và Phần I của Phụ lục kèm theo). Nghị quyết nêu rõ: “Trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết này, nếu thy cần sửa đổi bổ sung những nội dung cụ thể, các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương chủ động đề xut, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ xem xét, quyết định”.

Đồng thời, Nghị quyết giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết này và chủ trì xây dựng báo cáo tổng hợp của tất cả các ngành trên cơ sở tổng hợp các báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương (Mục III.3 và Nhiệm vụ số 12 Phần I Phụ lục kèm theo). Đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa nhận được báo cáo tổng kết của các Bộ, ngành, địa phương theo yêu cầu nêu trên (chỉ mới nhận được báo cáo của UBND Tp. Hải Phòng).

Để kịp thời hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội trước kỳ họp của Quốc hội cuối năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị Quý Cơ quan khẩn trương gửi Báo cáo tổng kết theo đúng nhiệm vụ giao tại Nghị quyết số 83/NQ-CP nêu trên về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Quản lý đấu thầu) trước ngày 22/9/2018.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ KCHT&ĐT;
- Lưu: VT, QLĐT (LG 80).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Đại Thắng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 6451/BKHĐT-QLĐT năm 2018 về đôn đốc thực hiện Nghị quyết 83/NQ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu 6451/BKHĐT-QLĐT Ngày ban hành 14/09/2018
Ngày có hiệu lực 14/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 6451/BKHĐT-QLĐT năm 2018 về đôn đốc thực hiện Nghị quyết 83/NQ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Mục lục

Mục lục

Close