BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6526/BKHĐT-QLĐT
V/v hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2018

 

nh gửi: Công ty TNHH MTV Dịch vụ ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 8509/VPCP-ĐMDN ngày 06/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc giải đáp kiến nghị của Công ty TNHH MTV Dịch vụ ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam. Sau khi nghiên cứu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời Quý Công ty như sau:

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 3 khoản 2) quy định trường hợp lựa chọn nhà thầu cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước thì doanh nghiệp phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp trên cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Đối với trường hợp của Quý Công ty, nếu việc mua sắm hàng hóa nhằm mục đích kinh doanh (mua để bán lại), không phải là dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp thì việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở các thông tin được cung cấp tại văn bản 8509/VPCP-ĐMDN ngày 06/9/2018 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (Số 10 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Lưu: VT, Cục QLĐT (H6).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
Nguyễn Đăng
Trương

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 6526/BKHĐT-QLĐT năm 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu 6526/BKHĐT-QLĐT Ngày ban hành 17/09/2018
Ngày có hiệu lực 17/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 6526/BKHĐT-QLĐT năm 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Mục lục

Mục lục

Close