BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6696/BNN-KH
V/v Xuất DTQG hóa chất sát trùng hỗ trợ tỉnh Kiên Giang

Kiên Giang, ngày 29 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi:

- UBND tỉnh Kiên Giang;
- Cục Thú y;
- Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương NAVETCO.

Thực hiện Quyết định số 1051/QĐ-TTg ngày 21/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Kiên Giang, Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

1. Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương NAVETCO thực hiện xuất dự trữ quốc gia không thu tiền 60 tấn hóa chất Sodium Chlorite 20% min hỗ trợ tỉnh Kiên Giang.

2. Đơn vị dự trữ đảm bảo đủ số lượng và chất lượng hóa chất sát trùng; Tổ chức đóng gói, vận chuyển giao hàng dự trữ tại trung tâm huyện, thị; Việc xuất kho dự trữ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; Kịp thời báo cáo kết quả thực hiện xuất hóa chất sát trùng về Bộ Nông nghiệp và PTNT và các Bộ, ngành liên quan để có kế hoạch bổ sung vốn dự trữ.

Nhà nước chỉ thanh toán kinh phí vận chuyển từ kho dự trữ đến các điểm nhận hàng ở các huyện, thị; Trong đó, có chi phí bốc xếp lên phương tiện vận chuyển. Chi phí bốc xếp hàng dự trữ xuống phương tiện vận chuyển do địa phương tự cân đối.

Đơn vị dự trữ phải lập dự toán chi phí bốc xếp, đóng gói, vận chuyển, giao nhận hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia và báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tài chính xem xét, giải quyết cấp kinh phí.

3. Cục Thú y có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn địa phương và đơn vị dự trữ thực hiện đúng yêu cầu, quy định hiện hành của Nhà nước về việc xuất và sử dụng Quỹ dự trữ quốc gia. Đồng thời, đảm bảo chất lượng hóa chất sát trùng để cung ứng cho tỉnh Kiên Giang phòng chống dịch bệnh thủy sản.

4. Đơn vị tiếp nhận hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia ở địa phương phải được giao nhiệm vụ và có giấy ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo và tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng lượng hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia nói trên đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, không để dịch lây lan; Kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và PTNT./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ KH&ĐT, TC;
- Tổng cục Dự trữ nhà nước (Bộ T/C);
- Cục Quản lý giá (Bộ T/C);
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 6696/BNN-KH năm 2018 xuất dự trữ quốc gia hóa chất sát trùng hỗ trợ tỉnh Kiên Giang do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 6696/BNN-KH Ngày ban hành 29/08/2018
Ngày có hiệu lực 29/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 6696/BNN-KH năm 2018 xuất dự trữ quốc gia hóa chất sát trùng hỗ trợ tỉnh Kiên Giang do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close