TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6717/TXNK-PL
V/v xin xác nhận mã HS của sản phẩm là vàng thực phẩm

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Parisian Group.
(Địa chỉ: 12/4E Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Quận TP. HCM)

Cục Thuế XNK nhận được công văn số 01/PG-CV ngày 22/10/2018 của Công ty TNHH Parisian Group về việc xin xác nhận mã HS của sản phẩm là vàng thực phẩm. Về việc này, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 28 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015;

Theo giải trình tại công văn, công ty có kế hoạch nhập khẩu mặt hàng vàng lá thực phẩm (edible gold), do vậy đề nghị công ty thực hiện thủ tục xác định trước mã số theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 và nộp hồ sơ xác định trước mã số theo quy định tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC. Hồ sơ cụ thể gồm:

a) Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này;

b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hóa cung cấp (bảng phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa): 1 bản chụp;

c) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có).

Cục Thuế XNK thông báo để Công ty TNHH Parisian Group được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PL-Thu Hằng (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 6717/TXNK-PL năm 2018 về xin xác nhận mã HS của sản phẩm là vàng thực phẩm do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 6717/TXNK-PL Ngày ban hành 31/10/2018
Ngày có hiệu lực 31/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế xuất nhập khẩu Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 6717/TXNK-PL năm 2018 về xin xác nhận mã HS của sản phẩm là vàng thực phẩm do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close