BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6768/BKHĐT-QLĐT
V/v hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Tấn Thịnh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 9053/VPCP-ĐMDN ngày 20/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc giải đáp kiến nghị của Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Tấn Thịnh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời Quý Công ty như sau:

1. Về tư cách hợp lệ của nhà thầu:

Luật đấu thầu (Điều 5 khoản 1 điểm d) quy định một trong các điều kiện để nhà thầu có tư cách hợp lệ là đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống).

Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT- BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính (Điều 37 khoản 1) quy định bắt đầu từ ngày 01/7/2016, trước thời điểm đóng thầu 02 ngày làm việc, nhà thầu, nhà đầu tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không được tham dự thầu đối với các gói thầu, dự án có hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25 và 26 của Luật đấu thầu.

Đối với trường hợp của Quý Công ty, khi tham dự thầu, nhà thầu phải đáp ứng về tư cách hợp lệ theo quy định nêu trên. Theo đó, nhà thầu đã có tên trên Hệ thống trước thời điểm đóng thầu 02 ngày tuy nhiên chưa nộp phí duy trì hàng năm sau thời điểm đóng thầu thì vẫn được coi là đáp ứng về tư cách hợp lệ theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu. Bên mời thầu phải yêu cầu nhà thầu hoàn thành việc nộp phí duy trì trước thời điểm có kết quả lựa chọn nhà thầu.

2. Về việc tiết lộ thông tin trong quá trình đấu thầu:

Luật đấu thầu (Điều 89 khoản 7 điểm d) quy định một trong các hành vi bị cấm là tiết lộ, tiếp nhận những tài liệu, thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu bao gồm báo cáo của bên mời thầu, báo cáo của tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định, báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, việc tiết lộ kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất trước khi thông báo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là vi phạm hành vi bị cấm nêu trên. Tổ chức, cá nhân vi phạm bị xử lý theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở các thông tin được cung cấp tại văn bản 9053/VPCP-ĐMDN ngày 20/9/2018 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (Xã Văn Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Ninh);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Lưu: VT, Cục QLĐT (H6).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU

Nguyễn Đăng Trương

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 6768/BKHĐT-QLĐT năm 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu về tiết lộ thông tin trong đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu 6768/BKHĐT-QLĐT Ngày ban hành 26/09/2018
Ngày có hiệu lực 26/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 6768/BKHĐT-QLĐT năm 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu về tiết lộ thông tin trong đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Mục lục

Mục lục

Close