BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6846/BKHĐT-QLĐT
V/v hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2018

 

nh gửi: Bà Đoàn Thu Thủy - Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 9158/VPCP-ĐMDN ngày 21/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc giải đáp kiến nghị của Bà Đoàn Thu Thủy. Sau khi nghiên cứu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời Bà như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 15 khoản 1) quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá HSDT và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu (HSMT), căn cứ vào HSDT đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ HSDT của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo hướng dẫn tại Mục 2.1 Chương III Mẫu HSMT gói thầu mua sắm hàng hóa ban hành kèm Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khi tham dự thầu, nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năng thanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tài chính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu theo quy định của HSMT.

Đối với trường hợp của Bà, việc đánh giá HSDT phải tuân thủ theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu. Trường hợp trong HSDT, nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh nguồn lực tài chính nhưng không rõ ràng thì bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở các thông tin được cung cấp tại văn bản 9158/VPCP-ĐMDN ngày 21/9/2018 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Lưu: VT, Cục QLĐT (H.6).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
Nguyễn Đăng Trương

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6846/BKHĐT-QLĐT
V/v hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2018

 

nh gửi: Bà Đoàn Thu Thủy - Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 9158/VPCP-ĐMDN ngày 21/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc giải đáp kiến nghị của Bà Đoàn Thu Thủy. Sau khi nghiên cứu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời Bà như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 15 khoản 1) quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá HSDT và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu (HSMT), căn cứ vào HSDT đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ HSDT của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo hướng dẫn tại Mục 2.1 Chương III Mẫu HSMT gói thầu mua sắm hàng hóa ban hành kèm Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khi tham dự thầu, nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năng thanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tài chính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu theo quy định của HSMT.

Đối với trường hợp của Bà, việc đánh giá HSDT phải tuân thủ theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu. Trường hợp trong HSDT, nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh nguồn lực tài chính nhưng không rõ ràng thì bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở các thông tin được cung cấp tại văn bản 9158/VPCP-ĐMDN ngày 21/9/2018 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Lưu: VT, Cục QLĐT (H.6).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
Nguyễn Đăng Trương

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 6846/BKHĐT-QLĐT năm 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu về đánh giá hồ sơ dự thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu 6846/BKHĐT-QLĐT Ngày ban hành 28/09/2018
Ngày có hiệu lực 28/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 6846/BKHĐT-QLĐT năm 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu về đánh giá hồ sơ dự thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Mục lục

Mục lục

Close