BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6849/BKHĐT-QLĐT
V/v hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 9180/VPCP-ĐMDN ngày 21/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc xem xét kiến nghị trong đấu thầu của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam. Sau khi nghiên cứu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời Quý Công ty như sau:

1. Về phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu:

Do Quý Ngân hàng không phải là doanh nghiệp nhà nước nên nếu hoạt động mua sắm trang thiết bị, công cụ, dụng cụ... của Quý Ngân hàng không phải hoạt động thuộc dự án đầu tư phát triển theo quy định tại khoản 11 Điều 4 Luật đấu thầu thì việc tổ chức lựa chọn nhà thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu. Ngoài ra, nếu Quý Ngân hàng không phải là doanh nghiệp nhà nước nhưng đang được quản lý như đối với doanh nghiệp nhà nước (do vốn của nhà nước chiếm phần lớn vốn điều lệ) thì có thể vận dụng quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật đấu thầu để ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu áp dụng thống nhất trong Ngân hàng trên cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

2. Về chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu:

Luật đấu thầu (Điều 16 khoản 1) quy định cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu và có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm, ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của gói thầu, dự án, trừ cá nhân thuộc nhà thầu.

Theo quy định tại khoản 7 Điều 35 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/5/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu, kể từ ngày 01/01/2018, cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả mời sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp, đơn vị mua sắm tập trung phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Đối với vấn đề của Quý Ngân hàng, trường hợp các cá nhân thuộc các phòng chức năng của Quý Ngân hàng tham gia trực tiếp vào việc lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả mời sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu làm việc kiêm nhiệm theo nhiệm vụ được giao thì không bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở các thông tin được cung cấp tại văn bản số 9180/VPCP-ĐMDN ngày 21/9/2018 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (Số 22, Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Lưu VT, Cục QLĐT (Đ.6).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
Nguyễn Đăng Trương

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 6849/BKHĐT-QLĐT năm 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu 6849/BKHĐT-QLĐT Ngày ban hành 28/09/2018
Ngày có hiệu lực 28/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 6849/BKHĐT-QLĐT năm 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Mục lục

Mục lục

Close