BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 687/TCT-TNCN
V/v xin ý kiến xác định hành vi vi phạm hành chính về thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 19888/CT-TNCN đề ngày 29/11/2017 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc xin ý kiến xác định hành vi vi phạm hành chính về thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm a.3, Khoản 1, Điều 21, Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

- Căn cứ Khoản 1, Khoản 2, Điều 10, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ.

- Căn cứ Khoản 4, Khoản 5, Điều 10, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ

- Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp các đơn vị tổ chức chi trả có hành vi khai sai quyết toán thuế TNCN theo quy định tại Khoản 1, Điều 10, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ thì đoàn kiểm tra khi thực hiện kiểm tra quyết toán thuế áp dụng xử phạt 20% tính trên số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế đã được hoàn, số thuế được miễn, giảm cao hơn so với quy định của pháp luật thuế theo quy định tại Khoản 2, Điều 10, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ. Ngoài ra đơn vị còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là nộp đủ số tiền thuế nợ, số tiền thuế thiếu, tiền thuế chậm nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định tại Khoản 4, Điều 10, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ.

- Trường hợp các đơn vị tổ chức chi trả có hành vi khai sai quyết toán thuế TNCN theo quy định tại Khoản 1, Điều 10, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, tăng số thuế được miễn, giảm hoặc chưa được hoàn thuế thì không bị xử phạt theo quy định tại Điều này mà xử phạt theo quy định tại Khoản 4 Điều 6, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ.

Trong quá trình kiểm tra Cục Thuế căn cứ vào tình hình phát sinh thực tế tại đơn vị tiến hành rà soát, đối chiếu chi tiết đến từng cá nhân phải kê khai nộp thuế TNCN để xác định chính xác số thuế TNCN phải nộp trong kỳ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Dương được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Vụ Thanh tra (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 687/TCT-TNCN năm 2018 về xin ý kiến xác định hành vi vi phạm hành chính về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 687/TCT-TNCN Ngày ban hành 28/02/2018
Ngày có hiệu lực 28/02/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 687/TCT-TNCN năm 2018 về xin ý kiến xác định hành vi vi phạm hành chính về thuế do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close