VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6875/VPCP-NN
V/v kiến nghị chưa xây dựng NĐ về chính sách khuyến khích DN đầu tư trực tiếp hoặc liên kết với các cơ sở nhà nước để nghiên cứu, chuyển giao KHCN trong nông nghiệp.

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Về đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại văn bản số 1964/BKHCN-CNN ngày 16 tháng 6 năm 2017 về việc kiến nghị chưa xây dựng Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư trực tiếp hoặc liên kết với các cơ sở nhà nước để nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ trong nông nghiệp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc chưa xây dựng Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư trực tiếp hoặc liên kết với các cơ sở nhà nước để nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ trong nông nghiệp tại văn bản (nêu trên).

2. Giao Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, bổ sung trong quá trình dự thảo Nghị định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (thay thế Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013) các quy định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư trực tiếp hoặc liên kết với các cơ sở nhà nước nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ trong nông nghiệp (Bộ Khoa học và Công nghệ chuyển báo cáo về kết quả rà soát về hệ thống chính sách nêu trên cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, tiếp thu trong quá trình xây dựng Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013).

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KHĐT, NNPTNT,TNMT, TC, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, PL, TH;
- Lưu: VT, NN (2) Thịnh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 6875/VPCP-NN năm 2017 về kiến nghị chưa xây dựng Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư trực tiếp hoặc liên kết với cơ sở nhà nước để nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ trong nông nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 6875/VPCP-NN Ngày ban hành 04/07/2017
Ngày có hiệu lực 04/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng Chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 6875/VPCP-NN năm 2017 về kiến nghị chưa xây dựng Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư trực tiếp hoặc liên kết với cơ sở nhà nước để nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ trong nông nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close