VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 689/VPCP-KTTH
V/v quản lý, hạch toán chi phí xây dựng nhà ở, nhà quản lý vận hành của các nhà máy, KCN

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 53/BTC-TCDN ngày 03 tháng 01 năm 2018 về việc hướng dẫn quản lý, hạch toán khoản chi phí xây dựng nhà ở, nhà quản lý vận hành của các nhà máy, khu công nghiệp chung trong cả nước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý với báo cáo của Bộ Tài chính tại Công văn số 53/BTC-TCDN nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trương Hòa Bình;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Duy Hưng, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, V.I, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 689/VPCP-KTTH năm 2018 về việc quản lý, hạch toán chi phí xây dựng nhà ở, nhà quản lý vận hành của các nhà máy, KCN của Văn phòng Chính phủ ngày 18/01/2018

Số hiệu 689/VPCP-KTTH Ngày ban hành 18/01/2018
Ngày có hiệu lực 18/01/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 689/VPCP-KTTH năm 2018 về việc quản lý, hạch toán chi phí xây dựng nhà ở, nhà quản lý vận hành của các nhà máy, KCN của Văn phòng Chính phủ ngày 18/01/2018
Mục lục

Mục lục

Close