VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6925/VPCP-QHQT
V/v kết quả Phiên họp lần thứ 6 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước.

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 59/BC- BTNMT ngày 22 tháng 6 năm 2017 về việc báo cáo kết quả Phiên họp lần thứ 6 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tổ chức Phiên họp lần thứ 7 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước năm 2018 tại Việt Nam.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường - Cơ quan thường trực Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước:

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đã nêu trong Thỏa thuận.

- Chủ trì, phối hợp với Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam triển khai thực hiện Dự án truyền thông về Kế hoạch Đồng bằng sông Cửu Long nhằm cập nhật và nâng cao nhận thức cho các sở, ban, ngành và người dân địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long về các khuyến nghị thích ứng với biến đổi khí hậu của Kế hoạch Đồng bằng sông Cửu Long.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trao đổi, thống nhất với phía Hà Lan tổ chức Phiên họp Ủy ban liên Chính phủ lần thứ 7 về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước vào năm 2018 tại Hà Nội.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thông qua việc triển khai 02 dự án Dự án Sat4Rice và Dự án Greencoffee) xúc tiến và kết nối với các cơ quan liên quan của Hà Lan giúp để tìm giải pháp cân bằng tốt nhất giữa sản xuất thực phẩm, sử dụng nước, lượng nước sẵn có và nhu cầu về nước trong nông nghiệp.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan điều phối thúc đẩy thực hiện các giải pháp thực hiện các khuyến nghị cấp thiết của Kế hoạch Đồng bằng trong khuôn khổ Quyết định số 593/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020.

5. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với phía Hà Lan tiếp tục triển khai Thư Định hướng hợp tác ký năm 2016 về những vấn đề liên quan đến việc thích ứng với đô thị, vệ sinh và quản lý nước đô thị.

6. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ động phối hợp với thành phố Rốt-téc-đam triển khai Biên bản ghi nhớ đã gia hạn đến hết năm 2018, đồng thời nhân rộng kết quả hợp tác với Cơ quan quản lý nước của Hà Lan.

7. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tăng cường tiếp xúc, đẩy mạnh hợp tác với thành phố Am-xtéc-đam về các giải pháp cụ thể liên quan đến cải tạo môi trường nước sông Tô Lịch và bổ sung nhân tạo nước ngầm từ sông Hồng.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Phạm Bình Minh, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: NN, CN, TH, TGĐ cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). ĐT.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 6925/VPCP-QHQT năm 2017 kết quả Phiên họp lần thứ 6 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 6925/VPCP-QHQT Ngày ban hành 04/07/2017
Ngày có hiệu lực 04/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng Chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 6925/VPCP-QHQT năm 2017 kết quả Phiên họp lần thứ 6 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close