BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6937/BNN-TCTL
V/v tiếp tục thực hiện và báo cáo kết quả Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và vệ sinh nông thôn.

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình MTQG.

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 2570/QĐ-BNN-TCTL ngày 22/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt điều chỉnh Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch và VSMT nông thôn.

Để thực hiện tốt mục tiêu cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cũng như có cơ sở công nhận hoàn thành chỉ số 17.1 trong Bộ tiêu chí quốc gia thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các nội dung sau:

1. Hàng năm tiếp tục thực hiện việc đánh giá kết quả các nội dung nước sạch nông thôn và vệ sinh nông thôn theo Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá được ban hành tại Quyết định số 2570/BNN-TCTL ngày 22/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

2. Việc xem xét, công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới về tiêu chí 17.1 (cấp nước sạch nông thôn) phải dựa trên kết quả Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch và VSMTNT được UBND tỉnh phê duyệt.

3. Phân bổ nguồn vốn hàng năm cho hoạt động theo dõi đánh giá về nước sạch nông thôn trên địa bàn từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới hoặc ngân sách địa phương.

Báo cáo gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua Tổng cục Thủy lợi, theo địa chỉ: Vụ Nguồn nước và NSNT - Tổng cục Thủy lợi. Số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội; fax: 04 37336794; Email: [email protected]

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Tổng cục Thủy lợi;
- VP Điều phối NNT TW;
- Sở NN và PTNT các tỉnh, thành phố;
- TTQG Nước sạch và VSMTNT;
- Lưu: VP Bộ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 6937/BNN-TCTL năm 2018 tiếp tục thực hiện và báo cáo kết quả Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và vệ sinh nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 6937/BNN-TCTL Ngày ban hành 06/09/2018
Ngày có hiệu lực 06/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 6937/BNN-TCTL năm 2018 tiếp tục thực hiện và báo cáo kết quả Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và vệ sinh nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close