BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6948/BKHĐT-QLĐT
V/v trả lời kiến nghị trên Cng thông tin điện tử của Chính phủ

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2018

 

nh gửi: Ông Nguyễn Phương - Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Tâm

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 9191/VPCP-ĐMDN ngày 21/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của Ông (theo nội dung trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ). Sau khi xem xét, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư: Nghị định số 30/2015/NĐ-CP (Điều 1 Khoản 1 điểm b) quy định phạm vi điều chỉnh của Nghị định bao gồm dự án đầu tư sử dụng các khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao, cần lựa chọn nhà đầu tư thuộc danh mục dự án được phê duyệt theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 10 Nghị định này để xây dựng công trình thuộc đô thị, khu đô thị mới; nhà ở thương mại; công trình thương mại và dịch vụ; tổ hợp đa năng mà không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này. Đồng thời, theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 10 Nghị định nêu trên, danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư được lập căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, danh mục dự án cần thu hồi đất đã được phê duyệt, quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Để đảm bảo quyền sử dụng ổn định lâu dài của người sử dụng đất theo quy định tại Điều 125 Luật Đất đai, tại thời điểm lập danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần xác định khu đất thuộc quyền quản lý, sử dụng của Nhà nước hoặc sẽ được Nhà nước thu hồi (thuộc danh mục dự án cần thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua theo quy định tại Khoản 3 Điều 45 Luật Đất đai). Khu đất không thuộc các trường hợp nêu trên thì không áp dụng đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP

2. Về các nội dung khác: Đề nghị Ông xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường (về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất) và Bộ Xây dựng (về việc đề xuất thực hiện dự án nhà ở thương mại trên khu đất đang sử dụng) để được hướng dẫn cụ thể.

Đề nghị Ông nghiên cứu, thực hiện theo quy định pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (để tổng hợp);
- Lưu VT, Cục QLĐT (TC6).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
Nguyễn Đăng Trương

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 6948/BKHĐT-QLĐT năm 2018 trả lời kiến nghị về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án sử dụng đất do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu 6948/BKHĐT-QLĐT Ngày ban hành 02/10/2018
Ngày có hiệu lực 02/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 6948/BKHĐT-QLĐT năm 2018 trả lời kiến nghị về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án sử dụng đất do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Mục lục

Mục lục

Close