VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6960/VPCP-CN
V/v đầu tư xây dựng bến cảng tổng hợp tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 6335/BGTVT-KHĐT ngày 13 tháng 6 năm 2017) về việc đầu tư xây dựng bến cảng tổng hợp tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thống nhất với Bộ Giao thông vận tải về quy mô, công năng và phân kỳ đầu tư, đảm bảo việc đầu tư xây dựng các bến cảng tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai phù hợp với Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014; trên cơ sở đó, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng các bến cảng theo thẩm quyền theo quy định của pháp luật; tránh tình trạng đầu tư xây dựng cảng biển manh mún, nhỏ lẻ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, NC, KGVX, V.I, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2 b). Hiền 19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 6960/VPCP-CN năm 2017 về đầu tư xây dựng bến cảng tổng hợp tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 6960/VPCP-CN Ngày ban hành 05/07/2017
Ngày có hiệu lực 05/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng Chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 6960/VPCP-CN năm 2017 về đầu tư xây dựng bến cảng tổng hợp tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close