VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6977/VPCP-KTTH
V/v Báo cáo định kỳ thực hiện QĐ số 2195/QĐ-TTg về đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Ngoại giao, Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 51/TTr-NHNN ngày 13 tháng 5 năm 2017 về Báo cáo định kỳ của năm 2016 về việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 2195/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô (TCVM) tại Việt Nam đến năm 2020 (Quyết định 2195/QĐ-TTg), ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 7783/BTC-TCNH ngày 13 tháng 6 năm 2017, ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 2441/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 14 tháng 6 năm 2017, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4306/BKHĐT-TCTT ngày 26 tháng 5 năm 2017, ý kiến của Bộ Ngoại giao tại văn bản số 1906/BNG-CNV ngày 25 tháng 5 năm 2017, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Ngân hàng Nhà nước, Việt Nam:

a) Khẩn trương ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn thi hành luật về việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức TCVM, phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro cho vay trong hoạt động của tổ chức TCVM; ban hành các quy định để tạo điều kiện liên kết hoạt động của các loại hình tổ chức tín dụng với hoạt động của các tổ chức TCVM.

b) Tổng kết việc thí điểm hoạt động cho vay gián tiếp của Quỹ Hỗ trợ tín dụng thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Trên cơ sở đó đề xuất định hướng phát triển loại hình TCVM bán buôn nhằm hỗ trợ nguồn vốn cho hoạt động TCVM; chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xử lý kiến nghị của Bộ Nội vụ về sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài nhằm hỗ trợ, khuyến khích hoạt động TCVM; đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế chính sách hỗ trợ các mô hình hoạt động tài chính vi mô phát triển, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2017.

c) Tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan liên quan tại các văn bản nêu trên về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, Trường hợp vượt thẩm quyền, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2195/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2011 cho phù hợp với giai đoạn tiếp theo.

2. Bộ Tài Chính: Sớm trình hoặc ban hành các quy định phù hợp đối với hoạt động của bảo hiểm vi mô.

3. Bộ Kế hoạch và đầu tư: Sớm có chính sách hỗ trợ các tổ chức tài chính vi mô trong việc tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi.

4. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao (Cục Ngoại Vụ, PACCOM), Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các tỉnh, thành phố và cơ quan liên quan:

Khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ trong giai đoạn II (2016-2020) được giao tại Quyết định số 2195/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2011, tạo điều kiện, khuyến khích các tổ chức tài chính vi mô, chương trình dự án tài chính vi mô phát triển, tham gia các chương trình xóa đói, giảm nghèo và an sinh xã hội, nhất là tại các vùng nghèo, vùng khó khăn; thực hiện gửi báo cáo về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

(Sao chụp gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam các văn bản nêu trên)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên Ban công tác Tài chính vi mô;
- Nhóm CTTCVM VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KGVX, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3) M.Cường 102

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 6977/VPCP-KTTH năm 2017 báo cáo định kỳ thực hiện Quyết định 2195/QĐ-TTg về đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 6977/VPCP-KTTH Ngày ban hành 05/07/2017
Ngày có hiệu lực 05/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng Chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 6977/VPCP-KTTH năm 2017 báo cáo định kỳ thực hiện Quyết định 2195/QĐ-TTg về đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close