VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7019/VPCP-CN
V/v tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Về đề nghị của Công ty cổ phần đóng tàu và dịch vụ dầu khí Vũng Tàu (Công văn số 109/CV-VTSC ngày 16 tháng 5 năm 2017) về việc tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khẩn trương xem xét, giải quyết kiến nghị của Công ty cổ phần đóng tàu và dịch vụ dầu khí Vũng Tàu tại văn bản số 109/CV-VTSC ngày 16 tháng 5 năm 2017 (văn bản kèm theo) theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 7 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, ĐMDN, V.I, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b). Hiền 16

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 7019/VPCP-CN năm 2017 tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 7019/VPCP-CN Ngày ban hành 06/07/2017
Ngày có hiệu lực 06/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng Chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 7019/VPCP-CN năm 2017 tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close