BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7036/BNN-KHCN
V/v: công bố 04 tiêu chuẩn quốc gia về công trình thủy lợi

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Căn cứ kết quả thẩm định 06 dự thảo TCVN lĩnh vực thủy lợi kèm theo Công văn số 1165/TĐC-TC ngày 07/5/2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị được giao chủ trì nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia chỉnh sửa, bổ sung. Nội dung các tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu để công bố.

Đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình Bộ Khoa học và Công nghệ công bố các tiêu chuẩn quốc gia sau:

1. TCVN 8216:2018 Công trình thủy lợi - Thiết kế đập đất đầm nén

2. TCVN 8297:2018 Công trình thủy lợi - Đập đất đầm nén - Thi công và nghiệm thu

3. TCVN 8477:2018 Công trình thủy lợi - Thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế

4. TCVN 8478:2018 Công trình thủy lợi - Thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Lê Quốc Doanh (để b/c);
- TTr Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN (NTA 5b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Vũ Thanh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 7036/BNN-KHCN năm 2018 công bố 04 tiêu chuẩn quốc gia về công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 7036/BNN-KHCN Ngày ban hành 11/09/2018
Ngày có hiệu lực 11/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 7036/BNN-KHCN năm 2018 công bố 04 tiêu chuẩn quốc gia về công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close