VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7052/VPCP-NN
V/v miễn tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nguồn gốc Dự án kinh tế quốc phòng huyện Ea Súp giao

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (Công văn số 4414/UBND-NNMT ngày 09 tháng 6 năm 2017) miễn tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nguồn gốc Dự án kinh tế quốc phòng huyện Ea Súp giao, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: TNMT, TP, QP;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk;
- VPCP: BTCN, các PCN; TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: PL, KTTH, NC;
- Lưu: VT, NN(2). THUY

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 7052/VPCP-NN năm 2017 về miễn tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nguồn gốc Dự án kinh tế quốc phòng huyện Ea Súp giao do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 7052/VPCP-NN Ngày ban hành 06/07/2017
Ngày có hiệu lực 06/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng Chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 7052/VPCP-NN năm 2017 về miễn tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nguồn gốc Dự án kinh tế quốc phòng huyện Ea Súp giao do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close