BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7075/BNN-KHCN
V/v đề nghị công bố TCVN

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Phúc đáp Công văn số 2175/TĐC-TC ngày 02/8/2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc thông báo kết quả thẩm định đối với 07 dự thảo TCVN về phân bón, Cục Bảo vệ thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thiện chỉnh sửa và biên soạn.

 

STT

Số hiệu tiêu chuẩn

Tên tiêu chuẩn

1.

TCVN 9283:2108

Phân bón- Xác định hàm lượng Molipden và Sắt tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

2.

TCVN 9284:2108

Phân bón- Xác định hàm lượng Canxi tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

3.

TCVN 9285:2108

Phân bón- Xác định hàm lượng Magie tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

4.

TCVN 9286:2108

Phân bón- Xác định hàm lượng Đồng tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

5.

TCVN 9287:2108

Phân bón- Xác định hàm lượng Coban tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

6.

TCVN 9288:2108

Phân bón- Xác định hàm lượng Chì tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và nhiệt điện (không ngọn lửa)

7.

TCVN 9289:2108

Phân bón- Xác định hàm lượng Cadimi tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi hồ sơ của 07 TCVN nêu trên (slượng in 07 bản trình công bố đối với mỗi tiêu chuẩn; 01 đĩa CD và bản giải trình của Ban soạn thảo), đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét công bố./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KHCN. (TTB 05 b)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quang Tin

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 7075/BNN-KHCN năm 2018 đề nghị công bố Tiêu chuẩn Việt Nam về phân bón do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 7075/BNN-KHCN Ngày ban hành 12/09/2018
Ngày có hiệu lực 12/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 7075/BNN-KHCN năm 2018 đề nghị công bố Tiêu chuẩn Việt Nam về phân bón do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close