VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7077/VPCP-KTTH
V/v phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét Báo cáo của Bộ Tài chính tại Công văn số 8201/BTC-CST ngày 20 tháng 6 năm 2017 về việc phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và cơ quan liên quan căn cứ pháp luật phí và lệ phí, pháp luật về giao dịch điện tử, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ khẩn trương rà soát để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 305/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính cho phù hợp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN, PL, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 7077/VPCP-KTTH năm 2017 về phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 7077/VPCP-KTTH Ngày ban hành 06/07/2017
Ngày có hiệu lực 06/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng Chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 7077/VPCP-KTTH năm 2017 về phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close