BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7088/BNN-KH
V/v: Xuất DTQG vắc xin và hóa chất sát trùng hỗ trợ các địa phương

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi:

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hà Tĩnh;
- Cục Thú y;
- Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương NAVETCO;
- Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương VETVACO;
- Công ty cổ phần Dược và Vật tư thú y;
- Công ty TNHH Tân An.

Thực hiện Quyết định số 1115/QĐ-TTg ngày 05/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 3, Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

1. Công ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO thực hiện xuất DTQG không thu tiền: 169.000 liều vắc xin LMLM type O; 131.000 liều vắc xin Tụ huyết trùng trâu bò; 222.500 liều vắc xin Dịch tả lợn và 20.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid để hỗ trợ các tỉnh: Hòa Bình, Phú Thọ, Ninh Bình và Hà Tĩnh phòng, chống dịch bệnh.

2. Công ty CP Thuốc thú y Trung ương VETVACO thực hiện xuất DTQG không thu tiền: 50.000 liều vắc xin LMLM type O; 10.000 lít hóa chất sát trùng Vetvaco-Iodine để hỗ trợ các tỉnh Yên Bái và Phú Thọ phòng, chống dịch bệnh.

3. Công ty CP Dược và Vật tư thú y thực hiện xuất DTQG không thu tiền 10.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine 10% để hỗ trợ các tỉnh Yên Bái và Ninh Bình phòng, chống dịch bệnh.

4. Công ty TNHH Tân An thực hiện xuất dự trữ quốc gia không thu tiền 100 tấn hóa chất sát trùng Chlorine 65% min để hỗ trợ các tỉnh: Quảng Ninh, Ninh Bình và Hà Tĩnh phòng, chống dịch bệnh.

(Chi tiết như phụ lục đính kèm)

5. Đơn vị dự trữ phải đảm bảo đủ số lượng, chất lượng vắc xin và hóa chất sát trùng; tổ chức đóng gói, vận chuyển giao hàng dự trữ tại trung tâm huyện, thị; việc xuất kho dự trữ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; kịp thời báo cáo kết quả thực hiện xuất cấp hàng dự trữ quốc gia về Bộ Nông nghiệp và PTNT và các Bộ, ngành liên quan để có kế hoạch bổ sung vốn dự trữ.

Nhà nước chỉ thanh toán kinh phí vận chuyển từ kho dự trữ đến các điểm nhận hàng ở các huyện, thị; trong đó, có chi phí bốc xếp lên phương tiện vận chuyển. Chi phí bốc xếp hàng dự trữ xuống phương tiện vận chuyển do địa phương tự cân đối.

Đơn vị dự trữ phải lập dự toán chi phí bốc xếp, đóng gói, vận chuyển, giao nhận hàng dự trữ quốc gia và báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tài chính xem xét, giải quyết cấp kinh phí.

6. Cục Thú y có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn địa phương và đơn vị dự trữ thực hiện đúng yêu cầu, quy định hiện hành của Nhà nước về việc xuất và sử dụng Quỹ dự trữ quốc gia. Đồng thời, đảm bảo chất lượng vắc xin và hóa chất sát trùng để cung ứng cho các tỉnh phòng, chống dịch bệnh.

7. Đơn vị tiếp nhận vắc xin và hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia ở các địa phương phải được giao nhiệm vụ và có giấy ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Ninh Bình và Hà Tĩnh chỉ đạo và tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng số lượng hàng dự trữ quốc gia nói trên đúng mục đích, có hiệu quả; đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh; không để dịch bệnh lây lan; kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và PTNT./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: VPCP, KH&ĐT, TC;
- Tổng cục Dự trữ nhà nước (Bộ T/C);
- Cục Quản lý giá (Bộ T/C);
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số 7088/BNN-KH ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

STT

Đơn vị dự trữ

Loại vắc xin, hóa chất sát trùng

ĐVT

Các địa phương được hỗ trợ

Tổng cộng

Yên Bái

Hòa Bình

Phú Thọ

Quảng Ninh

Ninh Bình

Hà Tĩnh

 

1

CTCP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

Vắc xin LMLM type O

liều

 

50.000

59.000

 

10.000

50.000

169.000

Vắc xin Tụ huyết trùng trâu bò

liều

 

100.000

31.000

 

 

 

131.000

Vắc xin Dịch tả lợn

liều

 

50.000

72.500

 

50.000

50.000

222.500

Hóa chất sát trùng Benkocid

lít

 

10.000

 

 

 

10.000

20.000

2

CTCP Thuốc thú y Trung ương VETVACO

Vắc xin LMLM type O

liều

50.000

 

 

 

 

 

50.000

Hóa chất sát trùng Vetvaco-Iodine

lít

5.000

 

5.000

 

 

 

10.000

3

CTCP Dược và Vật tư thú y

Hóa chất sát trùng Han- Iodine 10%

lít

5.000

 

 

 

5.000

 

10.000

4

Công ty TNHH Tân An

Hóa chất sát trùng Chlorine 65% min

tấn

 

 

 

50

10

40

100

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 7088/BNN-KH năm 2018 về xuất dự trữ quốc gia vắc xin và hóa chất sát trùng hỗ trợ các địa phương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 7088/BNN-KH Ngày ban hành 12/09/2018
Ngày có hiệu lực 12/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 7088/BNN-KH năm 2018 về xuất dự trữ quốc gia vắc xin và hóa chất sát trùng hỗ trợ các địa phương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close