BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7103/BKHĐT-ĐKKD
V/v đăng ký kinh doanh của đơn vị sự nghiệp công lập

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 9178/VPCP-ĐMDN ngày 21/9/2018 của Quý Văn phòng chuyển kiến nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp đề nghị hướng dẫn về việc đăng ký kinh doanh của đơn vị sự nghiệp công lập. Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo nội dung tài liệu kèm theo Công văn số 9178/VPCP-ĐMDN nêu trên của Quý Văn phòng thì Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng Hưng Yên (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý dự án) được thành lập theo Quyết định số 2589/QĐ-UBND ngày 2/9/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên. Điểm c Mục 2 Điều 2 Quyết định này quy định Ban Quản lý dự án “thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án quy định tại Điều 68, Điều 69 của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và các quy định của pháp luật có liên quan”.

Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp không có quy định về việc đăng ký kinh doanh của đơn vị sự nghiệp công lập.

Xin gửi Quý Văn phòng để tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, ĐKKD(NV). VR4

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tống Quốc Đạt

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 7103/BKHĐT-ĐKKD năm 2018 về đăng ký kinh doanh của đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu 7103/BKHĐT-ĐKKD Ngày ban hành 08/10/2018
Ngày có hiệu lực 08/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 7103/BKHĐT-ĐKKD năm 2018 về đăng ký kinh doanh của đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Mục lục

Mục lục

Close